fbpx
Zaznacz stronę

Austria

Informacje ogólne

Stolica

Wiedeń

Powierzchnia

83 879 km2

Liczba ludności

8,8 mln

Waluta

Euro (EUR)

PKB

457,6 mld USD

PKB per capita

51 509 USD

Dynamika PKB

2,7%

Statystyki wymiany handlowej Austrii

Import towarów (2020)

Ogółem: 150,9 mld EUR | z Polski: 4,7 mld EUR (3,1%)

Top 10:

114,1 mld EUR

(75,6%)

Pozostałe kraje: 36,8 mld EUR (24,4%)

Eksport towarów (2020)

Ogółem: 147,7 mld EUR | do Polski: 5,6 mld EUR (3,8%)

Top 10:

102,0 mld EUR

(69,1%)

Pozostałe kraje: 45,7 mld EUR (30,9%)

Źródło: International Trade Centre marzec 2021 (wg metodologii ITC, import wg kraju pochodzenia); TOP 10 w podziale na kraje i regiony; Najczęściej importowane/eksportowane produkty wg Nomenklatury Scalonej. Wg danych GUS w 2020 polski eksport do Austrii wyniósł 4,7 mld EUR, polski import z Austrii wg kraju wysyłki osiągnął 5,2 mld EUR, a polski import z Austrii wg kraju pochodzenia ukształtował się na poziomie 3,7 mld EUR.

Pozycja w rankingach

27/190 Doing Business
29/180 Wolność gospodarcza
15/179 Korupcja
19/131 Innowacyjność

Charakterystyka rynku

Mocne strony

 • Chłonny rynek
 • Wysoka siła nabywcza mieszkańców
 • Wysoko rozwinięta infrastruktura

Słabe strony

 • Rynek o silnej konkurencji
 • Ograniczone możliwości rozwoju
 • Konsumenci mocno przywiązani do rodzimych produktów

Specyfika rynku

Według aktualnych, zrewidowanych prognoz Austriackiego Instytutu Badań nad Gospodarką (WIFO) w 2020r. austriacki PKB odnotuje 5,2% spadek. Na nachodzący 2021r. instytut oczekuje wzrostu PKB do poziomu 3,5%. Analitycy Instytutu Studiów Wyższych (IHS) pod koniec marca br. zakładali na 2020r. spadek PKB do -2,0%, należy jednak przyjąć, że prognozy te zostaną rewidowane.  

W 2019r. wskaźnik inflacji w Austrii osiągnął poziom 1,5%. Według aktualnych prognoz w 2020r. roczna inflacja wyniesie 0,9%, a w 2021r. wzrośnie do 1,3 %. 

Największy udział w PKB w 2019r. miał sektor usług produkcji towarów. Pozostałe sektory gospodarki miały jednak równie ważny wpływ na kształtowanie austriackiego PKB. Struktura PKB w Austrii w 2019r. kształtowała się następująco: produkcja towarów – 19%, sektor medyczno-socjalny, szkolnictwo -12%, handel – 11%, nieruchomości – 10%, inne usługi gospodarcze – 10%, budownictwo – 6%, transport – 6%, hotelarstwo i gastronomia – 5%, administracja publiczna – 5%, pośrednictwo finansowe i ubezpieczenia – 4%, informatyka, komunikacja – 4%, inne usługi – 3%, zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 3%, rolnictwo i leśnictwo – 1%.

Austria, która w 2009r. dotkliwie odczuła skutki kryzysu finansowego (eksport zmalał o 20,2%, import o 18,4%) w kolejnych latach zdołała odrobić straty ponownie odnotowując dodatnie wyniki. W kolejnych latach dynamika zarówno eksportu jak i importu  oscylowała w granicach kilkunastu procent. W 2012r. nastąpiło znaczne zahamowanie w wymianie handlowej z zagranicą, kiedy poziom eksportu wzrósł o 1,5%, importu o 0,7%, taki poziom utrzymany został w latach 2013-2014. Stabilizację sytuacji w połączeniu z  nieznaczną poprawą wyników osiągnięto w okresie 2015 -2018 r.

Według wstępnych danych za 2019r. po stronie eksportu Austria odnotowała 2,5% wzrost, natomiast import wzrósł o 1,2%. W okresie od stycznia do grudnia 2019r. Austria sprowadziła towary o łącznej wartości 157,97 mld euro, eksportując w tym czasie produkty o łącznej wartości 153,78 mld euro. Deficyt bilansu handlu wyniósł 4,2 mld euro.

W 2019r. przedmiotem transakcji w ramach handlu zagranicznego była najczęściej grupa towarów obejmująca ´maszyny i pojazdy´ (import: 56,78 mld euro; eksport: 60,23 mld euro,). Kolejne, dominujące grupy towarów stanowiły ´towary przetworzone´, ´produkty chemiczne´ oraz ´inne towary´.

W handlu zagranicznym Austrii, zarówno w eksporcie jak i w imporcie dominują rynki EU-28 (ok.70%), natomiast najważniejszym partnerem handlowym od lat są Niemcy (w 2019r. Austria wyeksportowała do Niemiec towary o łącznej wartości 45,14 mld euro, importując w tym czasie towary na sumę 55,30 mld euro). W eksporcie czołowe pozycje obok Niemiec zajmują: USA, Włochy, Francja, Szwajcaria, Republika Czeska, Węgry, Polska, Wielka Brytania oraz Chiny, a w imporcie: Włochy, Chiny, Szwajcaria, Republika Czeska, USA, Holandia, Węgry, Francja oraz Polska. Od prawie 10 lat odnotowuje się stały wzrost wymiany handlowej z państwami trzecimi. W 2007r. jedynie 25% austriackiego importu i eksportu pochodziło z państw trzecich, natomiast w 2019r. po stronie importu handel z państwami trzecimi generował 29,9% obrotów, eksport z Austrii do państw trzecich stanowił 30,3% ogółu.

Według wstępnych danych za okres I-XII.2019r. Austria wyeksportowała do państw członkowskich UE towary o łącznej wartości 107,21 mld euro (69,7% ogółu eksportu), importując z państw UE towary warte 110,77 mld euro (70,1% ogółu importu). Wymiana handlowa z państwami członkowskimi UE w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. odnotowała 0,4% wzrost importu  oraz  2,2% wzrost eksportu.

Inwestycje zagranicznych inwestorów w Austrii w 2019 r. osiągnęły wartość 4,15mld euro. W 2019r. w Austrii inwestowały przede wszystkim państwa strefy euro. Największą aktywność inwestycyjną odnotowano ze strony Niemiec, Holandii i Luksemburga. Największych dezinwestycji dokonali inwestorzy w Wielkiej Brytanii.

Jako członek UE Austria wykorzystuje swoje dogodne położenie geograficzne, które sprzyja przede wszystkim w pozyskiwaniu i obsłudze rynków wschodnich.

Z wstępnych danych za 2019r. wynika, że wolumen polskiego eksportu do Austrii wyniósł 4,66 mld euro. W porównaniu do 2018r. (4,19 mld euro) oznacza to wzrost o 11,2proc.  Wg wstępnych danych Polski import z Austrii w 2019r. osiągnął wartość 5,18 mld euro, co w porównaniu z 2018r. (4,78 mld euro) oznacza wzrost 8,4proc.

Najważniejsze towary/grupy towarów eksportowanych i importowanych przez Polskę:

 • węgiel kamienny i brykiety, koks, węgiel koksujący, węgiel brunatny,
 • miedź, w tym drut miedziany,
 • meble biurowe i części do mebli,
 • samochody dostawcze, samochody osobowe, traktory,
 • części do samochodów, w tym skrzynie biegów,
 • meble do mieszkań, bielizna pościelowa,
 • owoce, przetwory z owoców i warzyw,
 • plastik i wyroby z plastiku,
 • części do maszyn i aparatury technicznej, kotły i urządzenia mechaniczne,
 • paliwa mineralne, oleje mineralne, dezynfekcja.

Od czasu akcesji w 1995 r. Austrii do UE konsumenci tego kraju czerpią duże korzyści wynikające z usunięcia barier handlowych. Bogata oferta towarowa prowadzi do intensywnej konkurencji na tym niewielkim i trudnym ze względu na wysokie standardy techniczne i wymagania jakościowe rynku, tym bardziej, że Austria lokuje się w czołówce krajów UE o najwyższym poziomie życia.

Mimo, że wejście Polski do struktur UE zlikwidowało ostatnie bariery o charakterze taryfowym i fizycznym, to jednak polscy eksporterzy nadal konfrontowani są z problemami wynikającymi z wysokiego zorganizowania austriackiego rynku. W tym kraju bowiem od lat istnieją liczne przepisy i zwyczaje handlowe wprowadzające szereg utrudnień, których przestrzeganie ściśle kontrolowane jest przez sprawne struktury samorządu gospodarczego.

Specjalne regulacje występują dla niektórych produktów, jak: tekstylia, żelazo i stal (wschodnia Europa), produkty rolnicze, towary o przeznaczeniu wojskowym, czy tak zwane towary „dual-use”.  Przy imporcie niektórych produktów rolnych wymagane są licencje i inne świadectwa (świadectwo zdrowia roślin, zaświadczenia weterynaryjne). Należy przestrzegać również odrębnych przepisów dotyczących opakowania i etykietowania.

Źródło: informatorekonomiczny.msz.gov.pl

Partnerzy Itro na rynku austriackim

Chętnych do podjęcia współpracy z firmą ITRO na rynku docelowym, zapraszamy do kontaktu:

6 + 13 =

wyświetlono 396 views

Publikacje i raporty