Zaznacz stronę

Baza wiedzy

12 kroków w eksporcie

Home | Poradnik eksportera w 12 krokach | Krok 12: Finansowanie i zabezpieczenie transakcji

Finansowanie i zabezpieczenie  transakcji

Gdy chcemy wejść na nowy rynek, a tym samym na nowy obszar handlowy, przez dokonanie internacjonalizacji swojego produktu lub usługi, musimy mieć świadomość występowania ryzyka  handlowego. Wzrasta ono wraz z momentem spowolnienia gospodarczego, co zauważyć można m.in. w wydłużających się terminach płatności, rosnącej skali opóźnień czy w wolniejszym spływie należności lub wręcz ich braku.

 1. Sposoby finansowania transakcji międzynarodowych
 2. Co to jest faktoring?
 3. Podział faktoringu
 4. Wady i zalety faktoringu
 5. A może kredyt eksportowy?
 6. Jak zabezpieczyć transakcję międzynarodową? 

 

Sposoby finansowania transakcji międzynarodowych:

 • faktoring
 • kredyt eksportowy
 • kredyt kupiecki

 

Co to jest faktoring? 

W myśl definicji, faktoring jest to rodzaj działalności finansowej, polegającej na wykupieniu przez firmę faktorową (faktora) nieprzeterminowanych należności handlowych przedsiębiorstwa (faktoranta). Faktoring jest formą finansowania krótko-terminowego, które może również obejmować dodatkowe usługi, takie jak:

 • prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców,
 • monitorowanie i egzekwowanie płatności,
 • przejęcie ryzyka wypłacalności odbiorcy.

 

Faktoring można podzielić ze względu na:

wykorzystanie instrumentu

 • faktoring pełny (faktor przejmuje ryzyko wypłacalności kontrahentów, których należności są objęte umową faktoringu)
 • faktoring niepełny (wykup należności bez przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorców, gdzie w przypadku braku płatności zachodzi obowiązek zwrotu)
 • faktoring odwrotny (finansowanie zobowiązań i płatności przedsiębiorstwa, dłuższy termin płatności  i zniżka za wcześniejszą spłatę)

lub samo wykorzystanie faktoringu

 • faktoring krajowy (wykup należności od odbiorców krajowych)
 • faktoring eksportowy (finansowanie działalności eksportowej poprzez wykup należności od zagranicznych odbiorców)
 • faktoring importowy (czyli wsparcie importera poprzez udzielenie poręczenia lub gwarancji spłaty zobowiązań)

Wady i zalety faktoringu

Zalety faktoringu:

 • poprawa płynności finansowej firmy,
 • finansowanie, które nie wpływa na wysokość wskaźników zadłużenia,
 • przejęcie przez faktora, w przypadku faktoringu pełnego, ryzyka niewypłacalności kontrahenta,
 • wsparcie w zarządzaniu należnościami,
 • zniwelowanie ryzyka kursowego,
 • wymagany niższy poziom zabezpieczeń niż w przypadku innych źródeł finansowania.

Wady faktoringu:

 • wyższy koszt łączny w porównaniu z kredytem,
 • konieczność powiadomienia kontrahenta o przeniesieniu praw do należności,
 • zmiana sposobu komunikacji z kontrahentami,
 • konieczność zwrotu otrzymanych zaliczek w przypadku braku zapłat przez kontrahenta (faktoring niepełny).

 

A może kredyt eksportowy?

Jest to kredyt udzielany zagranicznemu nabywcy lub jego bankowi w celu finansowania umowy eksportowej, a także kredyt udzielany dla krajowego dostawcy w tej samej walucie, na tej samej stopie procentowej, z tym samym harmonogramem spłat na rzecz zagranicznego nabywcy.

Kredyt eksportowy może przybrać dwie formy:

 • kredyt dla dostawcy (udzielony przez bank eksporterowi, który udziela kredytu zagranicznemu kontrahentowi w formie odroczonej płatności. Aby go otrzymać, eksporter musi ubezpieczyć należności eksportowe.)
 • kredyt dla nabywcy (kontrahent lub jego bank otrzymują kredyt celowy z banku eksportera na realizowanie konkretnego projektu eksportowego. Dzięki niemu eksporter nie musi angażować własnych środków i otrzymuje natychmiastową należność za dostarczony towar lub usługę.)

Dzięki kredytowi eksportowemu, polscy przedsiębiorcy mogą proponować konkurencyjne warunki współpracy na rynkach zagranicznych.

 

Jak zabezpieczyć transakcję międzynarodową? 

 

KREDYT KUPIECKI

Jest to specjalne odroczenie terminu płatności na rzecz przedsiębiorstwa, które nie posiada wystarczających środków na zakup niezbędnych produktów. Warunki udzielania kredytu kupieckiego mogą być indywidualne i dowolnie ustalone przez strony umowy. Może się również zdarzyć, że firmy sprzedające swoje produkty na mocy kredytu kupieckiego, poza zaliczką na poczet zakupu danego produktu lub usługi, wymagają również innej formy zabezpieczenia spłaty, np.: poręczenia, zastawu lub zamieszczenia w umowie handlowej zapisu o naliczaniu odsetek karnych za zwłokę.

Kredyt kupiecki jest dobrym rozwiązaniem dla firm, które działają dopiero od kilku miesięcy i nie mogą uzyskać pożyczki bankowej, ponieważ nie spełniają wymagań stawianych przez instytucje finansowe, a nie mogą czekać na wypłatę środków z kredytu bankowego, jako że muszą uregulować swoje bieżące zobowiązania.

Sprzedawanie z odroczonym terminem płatności natomiast, powinny rozważać wyłącznie te firmy które:

 • mają wysoką płynność finansową i ustabilizowaną pozycję na ryku,
 • działają w branży o dużej konkurencyjności,
 • chcą wejść na nowe rynki lub zmienić profil działalności.

Zalety kredytu kupieckiego:

 • jest szybki i o wiele tańszy od pożyczki bankowej,
 • nie wymaga dużej ilości formalności,
 • udzielając go, przedsiębiorca zyskuje konkurencyjną przewagę na rynku,
 • buduje sieć kontaktów biznesowych.

Wady kredytu kupieckiego:

 • nieotrzymanie należytych środków finansowych grozi utratą płynności lub może nawet doprowadzić do bankructwa.

 

UBEZPIECZENIE KUKE

Kolejnym sposobem na zabezpieczenie transakcji walutowych jest ubezpieczenie świadczone przez KUKE czyli Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

Jest to firma ubezpieczająca transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jej główna działalność skupiona jest na ubezpieczeniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności oraz udzielaniem gwarancji ubezpieczeniowych.

Jako jedyny ubezpieczyciel w naszym kraju, firma ta ma prawo do udzielania ubezpieczeń eksportowych, które są gwarantowane przez Skarb Państwa. Dzięki temu, może zapewnić ubezpieczenia handlowe na rynkach podwyższonego ryzyka, jak również jako jedyny udziela ubezpieczeń długoterminowych projektom eksportowym o charakterze inwestycyjnym (okres do 2 lat lub nawet dłużej).

Oferta KUKE skierowana jest do dużych, średnich i małych przedsiębiorstw.

 

EULER HERMES

Jest to grupa ubezpieczeniowo-finansowa oferująca rozwiązania dopasowane do specyfiki i indywidualnych potrzeb firm prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności.

Główne obszary działalności grupy Euler Hermes to ubezpieczenie należności i polubowna sądowa windykacja, ocena kondycji finansowej podmiotów gospodarczych, analizy branżowe oraz gwarancje ubezpieczeniowe.

  [page-title]