Zaznacz stronę

Dotacje PL

Na rozwój eksportu
Home | Dotacje PL | Na rozwój eksportu | Internacjonalizacja woj. śląskiego

Internacjonalizacja województwa śląskiego

 

Dofinansowanie w ramach poddziałania 3.5.3 internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP realizowane jest w ramach:

 • Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu.

 

Jako cel główny poddziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP zakłada zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP.

Typy projektów:

 • Realizacja strategii internacjonalizacji MŚP

Typy Beneficjentów:

 • mali i średni przedsiębiorcy

Instytucja Pośrednicząca:

 • Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

 • do 50% wartości kosztów kwalifikowanych projektu
 • wyłącznie pomoc publiczna, udzielana zgodnie z Rozporządzeniem nr 651/2014 z dnia 3 września 2015 r., Art. 18 – Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP oraz Art. 19 – Pomoc na udział MŚP w targach.

 

Wartość dofinansowania:

 • Minimalna wartość dofinansowania projektu: 20 000,00 PLN
 • Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 200 000,00 PLN

 

Planowany nabór wniosków do poddziałania 3.5.3:

 • Konkurs został ogłoszony w dniu 23.05.2019 – szczegóły

 

Dofinansowanie uzyskają projekty ukierunkowane na:

 • uczestnictwo w imprezie targowej/wystawienniczej o charakterze międzynarodowym odbywającej się zarówno w kraju jak i za granicą
 • usługi doradcze dotyczące internacjonalizacji.

Nie ma możliwości sfinansowania wyłącznie usług doradczych (bez uczestnictwa w targach/wystawach). Usługi doradcze nie mogą stanowić więcej niż 30% wartości kosztów kwalifikowanych projektu (na etapie wnioskowania o dofinansowanie).

 

Przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w ramach poddziałania 3.5.3 muszą prowadzić działalność związaną z realizowanym projektem na terenie Województwa Śląskiego.

Wnioskodawca na etapie składania dokumentacji aplikacyjnej musi udokumentować posiadanie środków finansowych na realizację całego projektu.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest udział w imprezie targowej z produktem/usługą będącą własnością Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie ma możliwości uzyskania wsparcia na promocję produktów/artykułów, dla których nie jest producentem/usługodawcą.

Wsparcie uzyskają wyłącznie wnioskodawcy, którzy na targach/wystawach o charakterze międzynarodowym uwzględnią na swoim stanowisku informację stanowiącą oznakowanie stanowiska targowo–wystawienniczego (zgodnie z obowiązującym wzorem stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej), co potwierdzać będzie m.in. dokumentacja fotograficzna wykonana przez Wnioskodawcę.

Wymagane jest także spełnienie “efektu zachęty“, ze względu na fakt, iż dofinansowanie przyznawane jest wyłącznie z pomocy publicznej, tzn., że projekt nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ponadto projekt nie może rozpocząć się później niż w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy o dofinansowanie.

Wnioski o płatność należy składać nie częściej niż raz na 3 miesiące i nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy – po zakończeniu danej imprezy targowej/wystawienniczej i poniesieniu wszystkich związanych z nią wydatków.

 

Wszystkie działania realizowane w ramach projektów współfinansowanych poprzez poddziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP muszą wynikać z posiadanej przez wnioskodawcę strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca na etapie aplikowania nie ma jednak obowiązku przedstawienia odrębnego dokumentu stanowiącego strategię/plan. Wniosek o dofinansowanie zawiera bowiem odpowiednie pola, w których zamieszczane są zapisy dotyczące posiadanej strategii, wymagane do oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów.

Jednakże wnioskodawca musi posiadać strategię/plan działalności międzynarodowej, z której wynikają założenia wprowadzone do wniosku o dofinansowanie, co może być przedmiotem kontroli na etapie realizacji projektu i rozliczani dofinansowania.

 

Strategia/plan działalności międzynarodowej musi zawierać co najmniej następujące elementy:

 1. analizę i wskazanie priorytetowego rynku/priorytetowych rynków docelowych działalności eksportowej Wnioskodawcy, pod kątem produktów lub usług, których dotyczy projekt (analiza słabych i mocnych stron),
 2. opis wyznaczonych celów,
 3. szacowane koszty wdrożenia opracowanej strategii eksportowej,
 4. mechanizmy wprowadzenia usługi/produktu podlegającej/podlegającego umiędzynarodowieniu na docelowy rynek zagraniczny.

Strategia/plan działalności międzynarodowej, powinien być spójny, zrozumiały, określać mechanizmy wprowadzenia usługi/produktu podlegającego umiędzynarodowieniu na docelowy rynek zagraniczny, a także powinien być zgodny ze specyfiką silnych stron i przedmiotem działalności przedsiębiorstwa.

 

Preferencje w procesie wyboru projektów

Projekty zgodne z Regionalną Strategią Innowacji i wpisujące się w inteligentne specjalizacje woj. śląskiego.

Projekty, w ramach których promowany będzie produkt/usługa, cechujący się innowacyjnością technologiczną co najmniej w skali kraju.

Projekty uwzględniające wejście z ofertą na nowe rynki w ujęciu geograficznym oraz przedmiotowym.

Projekty charakteryzujące się komplementarnością w ujęciu przedmiotowym, geograficznym, funkcjonalnym, międzyfunduszowym.

Projekty, które uwzględniają możliwość obniżenia poziomu współfinansowania o min. 5%

 

Więcej informacji: https://rpo.slaskie.pl/

  [page-title]