Zaznacz stronę

Oferta

Zabezpieczenie finansowe eksportu
Home | Zabezpieczenie finansowe eksportu

Zabezpieczenie finansowe eksportu

Sam eksport czy import towarów to nie koniec procesu. Dla wielu eksporterów i importerów prawdziwa bolączka zaczyna się właśnie kiedy przychodzi do uiszczania opłat. Nie jest to jednak kwestia wydania pieniędzy – sedno tkwi w niepewności, jaka towarzyszy transakcjom podejmowanym na odległość.

By zapewnić eksporterom i importerom poczucie bezpieczeństwa w dokonywaniu opłat międzynarodowych, warto zapoznać się ze sposobami zabezpieczenia transakcji, ale też i strategią zabezpieczenia ryzyka kursowego na wypadek spadku lub wzrostu kursu waluty, w jakiej wykonywana będzie opłata.

Rodzaje zabezpieczeń finansowych eksportu

Transakcje „Forward” w eksporcie

Pozwala ona zabezpieczyć się przed stratami, jakie mogą pojawić się w przypadku spadku lub wzrostu kursu walut obcych w stosunku do PLN. Jeżeli rynkowy kurs walutowy spadnie poniżej kursu „Forward”, eksporter ma prawo do sprzedaży waluty po korzystnym kursie „Forward”. Jeżeli zaś rynkowy kurs walutowy wzrośnie powyżej kursu „Forward”, eksporter ma obowiązek sprzedaży waluty po kursie „Forward”.

Transakcja „Forward” w imporcie

Pozwala ona zabezpieczyć się przed stratami, jakie mogą pojawić się w przypadku spadku lub wzrostu kursu walut obcych w stosunku do PLN. Jeżeli rynkowy kurs walutowy wzrośnie powyżej kursu „Forward”, importer ma prawo do zakupu waluty po korzystnym kursie „Forward”. Także, jeżeli rynkowy kurs walutowy spadnie poniżej kursu „Forward”, importer ma obowiązek zakupu waluty po kursie „Forward”.

Akredytywa eksportowa

Akredytywa eksportowa to produkt oferowany przez banki w ramach tzw. Trade Finanse, czyli usług wspomagających eksport. Innymi słowy jest to instrument, który ułatwia oraz zabezpiecza bezgotówkowe rozliczenia pomiędzy sprzedającym (eksporterem), a kupującym (importerem) w obrocie zarówno zagranicznym, jak i krajowym.

Proces rozliczenia polega na tym, że bank otwierający akredytywę na polecenie zleceniodawcy, czyli kupującego, zobowiązuje się zapłacić lub zabezpieczyć zapłatę (niezależnie od kondycji finansowej importera) określonej kwoty na rzecz beneficjenta akredytywy, czyli sprzedającego.

Jako wymóg wypłacenia tych środków i wysłania ich do banku eksportera, wskazuje się różne warunki, które muszą być ujęte w treści akredytywy oraz spełnione w terminie jej ważności. 

Inkaso eksportowe

To kolejny produkt do bezgotówkowego rozliczania transakcji w obrocie handlowym z zagranicą. Inkaso ułatwia eksporterowi zabezpieczanie otrzymania środków finansowych za wysłany towar lub usługę.

Schemat realizacji polega na tym, że eksporter składa w swoim banku komplet dokumentów handlowych, potwierdzających wysłanie towaru. Dokumentom towarzyszy instrukcja inkasowa, zgodna z warunkami zwartymi w kontrakcie handlowym. Następnie bank eksportera wysyła te dokumenty do banku importera. Kolejnym krokiem jest przekazanie ich do importera w zamian za zapłatę lub zabezpieczenie przyszłej zapłaty.

Całość transakcji zostaje rozliczona w momencie, kiedy bank importera wysyła środki do banku importera oraz kiedy kupujący odbiera swój towar lub usługę, a sprzedający dostaje swoje pieniądze.

Faktoring eksportowy

To rodzaj transakcji handlowej, w której faktor (wyspecjalizowana instytucja lub bank) nabywa wierzytelności od ich zbywcy, czyli eksportera, który posiada do nich tytuł z uwagi na realizację kontraktu handlowego międzynarodowego. 

Faktoring eksportowy poza oczywistymi zaletami, takimi jak możliwość sfinansowania handlu międzynarodowego produktem konkurencyjnym wobec kredytu bankowego, daje też eksporterowi możliwości do przeniesienia na faktora takich czynności jak: weryfikacja zagranicznych kontrahentów, przejęcie ryzyka opóźnień płatniczych oraz niewypłacalności, a także bieżący monitoring kontrahentów oraz windykacja.

Ten produkt stosowany jest głównie w przypadkach, kiedy mówimy o długich terminach płatności za faktury.

Forfaiting

Jest to dość prosty technicznie instrument finansowania tylko w handlu międzynarodowym, akceptowalny na całym świecie. Opiera się na nabyciu z odpowiednim dyskontem wierzytelności z tytułu transakcji handlowych przez instytucję zajmującą się tego typu produktami, czyli forfaitera.

Forfaiting, w przeciwieństwie do faktoringu, dotyczy przeważnie transakcji o średnio i długoterminowych okresach obowiązywania. Ze względu na wysokie dolne granice finansowe przedmiotu umowy forfaitingowej mogą to być stosunkowo duże i kosztowne dostawy.

Forfaiting charakteryzuje to, że nabywca wierzytelności bierze na siebie ryzyko gospodarcze (wypłacalność i gotowość płatniczą importera zagranicznego) i polityczne (wojna, rewolucja, rozruchy, wywłaszczenie, upaństwowienie, zakaz zapłaty itp.).

Ubezpieczenie należności eksportowych

Jest to produkt wspomagający i zabezpieczający handel międzynarodowy, który oferowany jest przez ubezpieczycieli zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Mówiąc o samym ubezpieczeniu, można traktować je jako pewną alternatywę dla akredytyw czy inkasa. Jednak mając na uwadze złożoność różnych systemów krajów eksportu, ich gospodarek, czy w końcu samych firm tam działających, należałoby traktować ubezpieczenia eksportowe jako produkt komplementarny do wyżej wymienionych.

Samo ubezpieczenie należności eksportowych polega na ochronie eksportera na wypadek poniesionych strat w związku z realizacją kontraktu handlowego w obrocie międzynarodowym. Mogą to być straty związane z: brakiem płatności ze strony kontrahenta, brakiem odebrania towaru lub zamówionej usługi, czy opóźnienia w płatnościach.

Więcej informacji o metodach zabezpieczania finansowego eksportu, ich realizacji i korzyściach płynących z ich implementacji znajduje się tutaj:

    [page-title]