Zaznacz stronę

REGULAMIN

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem

strony internetowej itro.pl oraz social media ITRO Export Solutions

 

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zasady korzystania z usług świadczonych przez spółkę prawa polskiego pod firmą ITRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną pod numerem 0000387148 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 złotych (NIP 7831672763).
 2. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1422, ze zm.).
 3. Niniejszy Regulamin określa:
  1. rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez ITRO Export Solutions;
  2. prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy.
 4. Niniejszy Regulamin nie dotyczy w szczególności:
  1. produktów ITRO, nawet jeśli również stanowią usługi świadczone drogą elektroniczną;
  2. profili w social media nieoficjalnych, nieprowadzonych przez ITRO Export Solutions.
 5. Usługi świadczone w social media ITRO Export Solutions są świadczone zgodnie z regulaminami poszczególnych portali społecznościowych, z zastrzeżeniem regulacji zawartych w niniejszym Regulaminie.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych ITRO Export Solutions w związku ze świadczeniem Usług zostały zawarte w Polityce prywatności ITRO dostępnej na stronie https://itro.pl/polityka-prywatnosci/.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików cookies i innych podobnych technologii przez ITRO Export Solutions zostały zawarte w Polityce Cookies ITRO dostępnej na stronie https://itro.pl/cookies/.
 8. Ilekroć w niniejszym Regulaminie są użyte następujące określenia, należy przez nie rozumieć:
  1. ITRO Export Solutions – Usługodawca
  2. Formularz kontaktowy – formularz kontaktowy dostępny na stronie itro.pl, umożliwiający bezpośrednie wysyłanie wiadomości elektronicznych do ITRO Export Solutions bez konieczności logowania się do poczty elektronicznej
  3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – strony internetowej itro.pl
  4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  5. Social media ITRO Export Solutions – oficjalne profile prowadzone przez ITRO Export Solutions prowadzone na portalach społecznościowych:
  6. Usługodawca – ITRO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Wschodnia 46
  7. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem
  8. Użytkownik – każda osoba wchodząca na stronę internetową itro.pl lub na Social media ITRO Export Solutions
  9. Wyszukiwarka – wyszukiwarka kodów HS dostępna na stronie itro.pl, umożliwiająca przeglądanie międzynarodowych kodów celnych produktów, Harmonized System.

 

 

§ 2. Usługi

 1. ITRO Export Solutions świadczy usługi drogą elektroniczną objęte niniejszym Regulaminem:
  1. za pomocą strony internetowej www.itro.pl;
  2. w social media ITRO Export Solutions.
 2. Świadczone Usługi polegają na:
  1. udostępnianiu treści i informacji o ITRO Export Solutions, zakresie działalności ITRO Export Solutions, jej ofercie produktowej;
  2. udostępnianiu informacji o świadczonych przez ITRO usługach, ofertach specjalnych i promocjach;
  3. udostępnianiu Formularza kontaktowego;
  4. udostępnianiu Wyszukiwarki Kodów HS;
  5. prowadzeniu oficjalnych profili ITRO Export Solutions na wybranych portalach społecznościowych.
 3. Usługi Formularza kontaktowego umożliwiają podejmowanie bezpośredniego kontaktu z ITRO Export Solutions, bez konieczności logowania się Użytkownika do poczty elektronicznej lub innej usługi umożliwiającej wysyłanie wiadomości elektronicznych.
 4. Usługa Formularza kontaktowego polega na wysyłce wiadomości e-mail bezpośrednio ze trony itro.pl.
 5. Usługa Wyszukiwarki kodów HS polega na możliwości wyszukania kodów HS – Harmonised System, czyli międzynarodowo ustandaryzowany system nazw i numerów klasyfikujących produkty sprzedawane przez przedsiębiorców, szczególnie ważny przy odprawach celnych – dla produktów własnych Użytkownika.
 6. Informacje zawarte w Wyszukiwarce pochodzą wyłącznie ze źródeł ogólnodostępnych.
 7. Usługi social media ITRO Export Solutions polegają wyłącznie na prowadzeniu oficjalnych profili ITRO, udostępnianiu informacji i materiałów oraz na korzystaniu i umożliwianiu z korzystania z funkcjonalności dostarczanych przez dany portal społecznościowy. ITRO Export Solutions nie wprowadza żadnych dodatkowych funkcjonalności ani usług własnych w social media.

 

 

§ 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rozpoczęcie korzystania z usług jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zobowiązany jest do zapoznania się̨ z treścią̨
 3. Zawarcie umowy następuje w momencie:
  1. otworzenia strony internetowej itro.pl lub którejkolwiek z jej podstron;
  2. wysyłki wiadomości z użyciem formularza kontaktowego;
  3. wejścia na profil ITRO Export Solutions w social media.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas wykonywania tych usług, tj.:
  1. w przypadku dostarczania treści na stronie itro.pl – do momentu zamknięcia strony itro.pl;
  2. w przypadku formularza kontaktowego – do momentu dokonania wysyłki wiadomości lub opuszczenia Formularza kontaktowego;
  3. w przypadku profilu w social media – do momentu opuszczenia profilu ITRO Export Solutions.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie wiąże się̨ z opłatami po stronie Użytkownika na rzecz Usługodawcy.
 6. Użytkownik może korzystać z usług anonimowo, tj. bez podawania jakichkolwiek danych osobowych, z wyjątkiem Formularza kontaktowego, jeżeli jest to niezbędne do załatwienia sprawy Użytkownika.
 7. Korzystanie z funkcjonalności Formularza kontaktowego wymaga obowiązkowego podania imienia oraz adresu e-mail Użytkownika.

 

 

§ 4. Warunki korzystania z Usług

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub wprowadzających w błąd, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych Usługodawcy.
 2. ITRO Export Solutions nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub postanowieniami Regulaminu.
 3. Usługodawca świadczy Usługi nieprzerwanie, z zastrzeżeniem przerw technicznych strony itro.pl wynikających z konieczności prowadzenia czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych lub serwisowych.
 4. W zakresie social media Usługodawca odpowiada wyłącznie za treści tam zamieszczane. Usługodawca nie odpowiada za prawidłowość działania portali, na których funkcjonują social media ITRO Export Solutions.
 5. Świadczenie Usług wiąże się z zamieszczaniem przekierowań – linków do usług innych podmiotów (np. do portalu Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube). Usługodawca odpowiada wówczas wyłącznie za świadczenie usług w zakresie zamieszczania odpowiednich linków i nie odpowiada za usługi świadczone przez inne podmioty, do których linki Usługodawca udostępnia w ramach usług.
 6. W przypadku podejrzenia o naruszenie przez Użytkownika Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca ma prawo zawiesić możliwość korzystania z Usług oraz podjąć działania wyjaśniające, mające na celu wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności dotyczących ewentualnego naruszenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi, którego działania uzna za szkodliwe lub który łamie którekolwiek z postanowień Regulaminu. Ponowienie świadczenia Usług jest uzależnione od decyzji Usługodawcy.
 7. Za przerwy w dostępności Usług spowodowane ww. okolicznościami, Użytkownikowi nie przysługują roszczenia finansowe.
 8. Usługi mają charakter informacyjny. Usługodawca, w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, nie daje gwarancji przydatności publikowanych treści do określonego celu lub zastosowania. W szczególności, Usługodawca nie składa żadnych oświadczeń i gwarancji w odniesieniu do dokładności, rzetelności, kompletności, stosowności i aktualności tych treści, znaków graficznych, odnośników lub komunikatów zamieszczanych lub przekazywanych za pośrednictwem strony itro.pl oraz social media ITRO Export Solutions.
 9. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej itro.pl oraz social media ITRO Export Solutions w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu oraz za konsekwencje decyzji podjętych na podstawie treści zamieszczonych na stronie internetowej itro.pl oraz social media ITRO Export Solutions.
 10. Usługodawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści.
 11. Strona itro.pl oraz wszystkie jej elementy, jak również wszystkie materiały dostępne w Usługach są̨ chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 12. Użytkownik zobowiązuje się̨ do korzystania z Usług z poszanowaniem praw własności intelektualnej. Korzystanie z umieszczonych na stronie itro.pl oraz w social media ITRO Export Solutions treści nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych w nim zawartych.

 

 

§ 5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest posiadanie sprzętu komputerowego wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz z dostępem do Internetu.
 2. Korzystanie ze strony internetowej itro.pl oraz social mediów ITRO Export Solutions możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Usługobiorcy odpowiednio następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. zastosowania przeglądarek Mozilla Firefox 3.x+ lub Internet Explorer 7.0+ lub nowszych z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu i apletów Java;
  2. zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Flash 4 lub nowszego, Quicktime, Acrobat Reader oraz programów dekompresujących;
  3. posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 3. W przypadku Formularza kontaktowego niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W przypadku social media ITRO Export Solutions może być wymagane posiadanie aktywnego konta na danym portalu społecznościowym, aby korzystać z wszystkich lub niektórych Usług. Jest to jednak uzależnione od regulaminu danego portalu społecznościowego i Usługodawca nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności.

 

 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Reklamacją może być jakiekolwiek zastrzeżenie lub uwaga dotyczące świadczenia Usług.
 3. Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem Formularza kontaktowego, na adres poczty elektronicznej info@itro.pl lub na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamacje w ciągu 30 dni i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, z której przysłano reklamację, chyba że Użytkownik składający reklamację wskazał inny adres, tradycyjny lub elektroniczny, do udzielania odpowiedzi.
 5. Reklamacja powinna zawierać wszystkie informacje pozwalające na jej rozpatrzenie. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie pozyskanie dodatkowych informacji, Usługodawca podejmie kontakt z Użytkownikiem składającym reklamację w celu ich uzupełnienia.
 6. Reklamacja powinna obejmować:
  1. imię i nazwisko albo nazwę firmy reklamującego Użytkownika – wraz z adresem korespondencyjnym lub adresem poczty elektronicznej,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. przyczynę reklamacji.
 7. Reklamacji wynikających z nieznajomości Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również zawierających nieprawidłowe lub niepełne dane wymagane zgodnie z ust. 44 powyżej, a także reklamacji obraźliwych, nie uwzględnia się.
 8. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z niniejszym Regulaminem nie podlega dalszemu rozpatrzeniu, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odwołania.

 

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Usługodawca może zmienić Regulamin w zakresie usług świadczonych Użytkownikom będącym konsumentami z następujących, ważnych przyczyn:
  1. ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. w celu realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
  3. ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z usług w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,
  4. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu strony itro.pl lub którejkolwiek z usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, m.in. w sytuacji rozpoczęcia świadczenia nowych usług, udostępnienia nowych funkcjonalności lub zaprzestania świadczenia dotychczasowych usług lub funkcjonalności istotnie zmieniających zakres świadczonych usług.
 3. Każdorazowa zmiana będzie obwieszczona poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na stronie itro.pl.
 4. W relacjach z Usługodawcą stosowany jest język polski.
 5. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 123).
 6. Do rozstrzygania sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem właściwy jest sąd polski.
 7. Wszelkie spory wynikające z Umowy korzystania z usług strony internetowej itro.pl oraz social media ITRO Export Solutions mogą być rozpatrywane przez sąd właściwości ogólnej albo przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Usługodawcy.
 8. Niezależnie od powyższego, Usługodawca deklaruje chęć pozasądowego rozstrzygania sporów z Użytkownikami, w tym m.in. zgodnie z trybem przewidzianym na stronie www.uokik.gov.pl.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

 

Regulamin PDF

Regulamin korzystania ze strony itro.pl oraz social media ITRO Export Solutions dostępny jest również w pliku PDF