Zaznacz stronę

Dotacje PL

Na rozwój eksportu
Home | Dotacje PL | Na rozwój eksportu | Internacjonalizacja woj. opolskiego

Internacjonalizacja woj. opolskiego

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  • mikro,
  • małe
  • i średnie przedsiębiorstwa, które

zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/201, mają prawną siedzibę na terenie województwa opolskiego. Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja RPO WO 2014-2020  tj.:

  1. Wsparcie opracowania nowych (a także aktualizacji/modyfikacji istniejących) modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej;
  2. Wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
  3. Promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty/koszty objęte pomocą de minimis zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488): − Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: 70%.

Projekty/koszty objęte pomocą na usługi doradcze oraz udział w targach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1417): Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: 50%.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków EFRR wynosi 10 480 000,00 PLN.

    [page-title]