Zaznacz stronę

Dotacje PL

Na rozwój eksportu
Home | Dotacje PL | Na rozwój eksportu | Internacjonalizacja woj. kujawsko-pomorskiego

Internacjonalizacja woj. kujawsko-pomorskiego

Regionalny Program Operacyjny dla województwa Kujawsko-Pomorskiego

Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP

Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Kto może składać wnioski?

 1. sieć przedsiębiorstw / instytucje otoczenia biznesu w partnerstwie z sieciami przedsiębiorstw – wyłącznie w partnerstwie, w którym liderem jest spółka prawa handlowego, w której większość udziałów/akcji posiada samorząd województwa kujawsko-pomorskiego (pełniąca rolę IOB),
 2. samorząd województwa kujawsko-pomorskiego,
 3. przedsiębiorstwo – wyłącznie w partnerstwie, w którym liderem jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego,
 4. jednostkę samorządu terytorialnego / spółkę celową jednostki samorządu terytorialnego (np. instytucję otoczenia biznesu) / jednostkę organizacyjną jst posiadającą osobowość prawną – wyłącznie w partnerstwie, w którym liderem jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego,
 5. związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego – wyłącznie w partnerstwie, w którym liderem jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego.

Wnioskodawca musi posiadać siedzibę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w szczególności z uwzględnieniem tworzenia strategii eksportowych, planów rozwoju eksportu, analiz gotowości eksportowej, międzynarodowych strategii marketingowych, badań i analiz potencjału eksportowego przedsiębiorstw, strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych, tworzenia działów obsługi eksportu, dostosowanie biznes planu do działań eksportowych firmy, doradztwo prawne związane z wejściem na rynek zagraniczny.
 2. Przedsięwzięcia promujące postawy proeksportowe przedsiębiorstw i/lub zapewniające kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania) działalności na rynkach międzynarodowych (w tym organizacja wydarzeń promujących postawy eksportowe, organizacja przedsięwzięć promujących marki eksportowe na rynkach docelowych, opracowywanie analiz rynków zagranicznych).
 3. Udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach i wystawach oraz w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.
 4. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym.
 5. Tworzenie i ułatwianie nawiązywania zagranicznych kontaktów gospodarczych przedsiębiorstw (poprzez np.: elektroniczne platformy wymiany informacji, czy w ramach współpracy międzyregionalnej podmiotów publicznych).
 6. Projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (w przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania powinien być zgodny z wymogami właściwych programów pomocowych).

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

64 048 500,00 zł

 

Więcej informacji: RPO Kujawsko-Pomorskie

  [page-title]