fbpx
Zaznacz stronę

Australia

Home | Rynki zagraniczne | Australia

Informacje ogólne

Stolica

Canberra

Powierzchnia

7 686 850 km2

Liczba ludności

24,8 mln

Waluta

Dolar australijski (AUD)

PKB

1 418,3 mld USD

PKB per capita

56 352 USD

Dynamika PKB

2,8%

Case studies

Przełamanie duopolu fińskich sieci handlowych przez Lidl

Przekrój fińskiego rynku handlu detalicznego Branża handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Finlandii charakteryzuje się jednym z najbardziej oligopolistycznych rynków na świecie, w ponad 80% zdominowanym przez dwie fińskie grupy handlu detalicznego: S Group i K Group (Kesko). Ponieważ Finlandia jest obszernym, ale słabo zaludnionym krajem (zaledwie 5,5 miliona mieszkańców), często pojawiają się problemy związane z […]

Zobacz więcej …
Klapa Starbucks na antypodach

Przekrój australijskiej branży kawowej Powiedzieć, że rynek kawy w Australii jest duży, to jakby nie powiedzieć nic. Niektórzy twierdzą, że gdziekolwiek znajduje się kawa, Australijczycy nie mogą być daleko. Jednak nie ma dokumentacji dotyczącej spożywania kawy przez rdzennych Australijczyków przed kolonizacją. Co więcej, brytyjscy skazani, którzy po raz pierwszy zostali przewiezieni do australijskich kolonii pod […]

Zobacz więcej …
Udany start IKEA w cyfrowo zaawansowanej Estonii

Przekrój estońskiego rynku meblarskiego Przemysł meblarski ma w Estonii długie tradycje – jest ważnym pracodawcą na obszarach wiejskich i pomaga podnieść wartość krajowych surowców. Ponad 80% firm z tego sektora to mikroprzedsiębiorstwa, które są ważnymi pracodawcami na obszarach wiejskich. Estonia odgrywa ważną rolę jako kraj produkujący meble w Europie Wschodniej. Coraz częściej zakłady produkcyjne w […]

Zobacz więcej …

Statystyki wymiany handlowej Australii

Import towarów (2020)

Ogółem: 177,7 mld EUR | z Polski: 883,3 mln EUR (0,5%)

Top 10:

123,1 mld EUR

(69,3%)

Pozostałe kraje: 54,6 mld EUR (30,7%)

Eksport towarów (2020)

Ogółem: 222,8 mld EUR | do Polski: 211,7 mln EUR (0,1%)

Top 10:

153,9 mld EUR

(69,1%)

Pozostałe kraje: 68,9 mld EUR (30,9%)

Źródło: International Trade Centre marzec 2021 (wg metodologii ITC, import wg kraju pochodzenia); TOP 10 w podziale na kraje i regiony; Najczęściej importowane/eksportowane produkty wg Nomenklatury Scalonej. Wg danych GUS w 2020 polski eksport do Australii wyniósł 821,3 mln EUR, polski import z Australii wg kraju wysyłki osiągnął 220,1 mln EUR, a polski import z Australii wg kraju pochodzenia ukształtował się na poziomie 280,3 mln EUR.

Pozycja w rankingach

14/190 Doing Business
3/178 Wolność gospodarcza
11/179 Korupcja
23/131 Innowacyjność

Charakterystyka rynku

Mocne strony

  • Wysoka siła nabywcza mieszkańców
  • Bliskość wschodzących rynków azjatyckich
  • Sprzyjające warunki dla prowadzenia biznesu

Słabe strony

  • Odległość od Polski
  • Trudne warunki geograficzne
  • Słaba rozpoznawalność polskich przedsiębiorstw i towarów

Specyfika rynku

W 2018 r. Australia utrzymała 13 pozycję największej gospodarki na świecie. Wg danych IMF, jej PKB wyniósł 1,418 mld USD, stanowiąc 1,62% udziału w globalnym PKB (87,278 mld USD). Od 27 lat, Australia odnotowuje nieprzerwany wzrost PKB, średnio na poziomie 3,2% w skali roku. W 2018 r. do wzrostu PKB najbardziej przyczyniły się: usługi finansowe i ubezpieczeniowe (8,8% wartości PKB), budownictwo (7,4%), przemysł wytwórczy (5,6%), górnictwo (7,8%), opieka zdrowotna (7,3%) oraz edukacja (4,7%).

Australia jest drugim najbogatszym pod względem zamożności na osobę krajem na świecie (Global Weath Report, Credit Suisse).

Polityka gospodarcza rządu skoncentrowana jest w ostatnich latach na zacieśnianiu współpracy z krajami regionu Azji i Pacyfiku. Pomimo tego, Australia pozostaje żywotnie zainteresowana rozwijaniem współpracy gospodarczej, naukowo-technicznej i inwestycyjnej z Unią Europejską, czego dowodem są prowadzone obecnie negocjacje umowy handlowej z UE.

Australijski przemysł wytwórczy z uwagi na wysokie koszty pracy oraz niekonkurencyjną wydajność przeżywa poważny kryzys. Po praktycznej likwidacji przemysłu stalowego i samochodowego kolejne sektory wytwórcze, takie jak m.in. przetwórstwo owocowo-warzywne, przemysł farmaceutyczny oraz maszynowy napotykają kolejne trudności z konkurencyjnością swoich produktów nie tylko na rynkach międzynarodowych ale i krajowym. Tylko dzięki istniejącym jeszcze w Australii barierom celnym i administracyjnym (cła, restrykcyjne przepisy fito-sanitarne, obowiązujące standardy oraz niespójne i długo ewaluowane przez stronę australijską zasady rejestracyjne różnych produktów przemysłowych i spożywczych) lokalni producenci mogą przetrwać konkurencję z zagranicznymi dostawcami.

Wartym odnotowania jest również fakt, iż Australia dąży do stania się największym światowym producentem i eksporterem gazu LNG. Obecnie udział Australii w globalnym rynku wynosi ok. 17%; to ponad dwukrotny wzrost eksportu w porównaniu z 2014 r. – jest to  efekt uruchomienia w latach 2015–2017 nowych 4 terminali skraplających. Na koniec 2019 r., po rozbudowie istniejących i uruchomieniu 2 kolejnych gazoportów, potencjał eksportowy Australii wzrośnie do 88 mln ton rocznie.

Największy udział w tworzeniu PKB Australii miały: usługi finansowe i ubezpieczeniowe (59% wartości PKB), budownictwo (9%), przemysł wytwórczy (7%), górnictwo (6%), handel hurtowy i detaliczny (5%), turystyka (2%) oraz rolnictwo (2%). W sektorze usług (68% całości PKB Australii) główną pozycją stanowiły usługi dla biznesu (13,% PKB ogółem), usługi finansowe i ubezpieczenia (10%), usługi budowlane (8%), handel detaliczny (6%), transport (5%), handel hurtowy (5%), ochrona zdrowia i usługi gminne (6%) oraz edukacja (5%).

W 2018 r., wartość australijskiego eksportu towarów i usług wzrosła o 7,9% do 403,2 mld AUD. Największe wzrostu odnotowało w następujących grupach towarowo-usługowych: minerały i paliwa (6,6%), usługi (5,5%), produkty przemysłowe, złoto i towary rolne.

Wartość importu towarów i usług Australii wzrosła o 9,0% do 695,4 mld AUD – głównym  jego źródłem były dobra kapitałowe, usługi i towary konsumpcyjne.

Chiny były największym indywidualnym partnerem handlowym Australii, stanowiąc 24,4% (194,6 mld AUD) całkowitego handlu. Japonia była drugim co do wielkości partnerem handlowym z udziałem 9,7% (77,6 mld USD), a następnie Stany Zjednoczone z 8,8% udziałem w wymianie handlowej (70,2 mld USD).

W pierwszej piątce towarów i usług eksportowanych z Australii znalazły się: rudy żelaza i koncentraty (61,4 mld USD), węgiel (60,4 mld USD), usługi turystyczne związane z edukacją – obejmujące wydatki studentów zagranicznych na czesne i koszty utrzymania w Australii (32,4 mld USD), gaz ziemny (30,9 mld USD) i podróże rekreacyjne – (21,6 mld USD).

Pięć największych towarów i usług importowanych do Australii w 2018 r. to: usługi związane z podróżami osobistymi (bez edukacji), tj. wydatki krótkoterminowe gości za granicą głównie w celach rekreacyjnych (42,5 mld USD); samochody osobowe (23,3 mld USD); ropa naftowa (21,7 mld USD); statki, łodzie i konstrukcje pływające (14,9 mld USD) oraz sprzęt i części telekomunikacyjne (13,4 mld USD).

W 2018 r. Unia Europejska, rozumiana jako jednolity obszar celny, była drugim po Chinach największym partnerem handlowym Australii, wyprzedzając Japonię, Stany Zjednoczone i Koreę Płd. Od kilku lat pozycja UE jako partnera handlowego Australii rośnie zauważalnie; w 2018 r., wartość wymiany handlowej (eksport-import) wyniósł 79,5 mld USD stanowiąc 13,3% wymiany handlowej Australii.

W strukturze towarowej australijskiego eksportu do UE dominują produkty podstawowe (węgiel, owoce, złoto) z ponad 35% udziałem (produkty przetworzone stanowią ponad 24%), natomiast w imporcie z UE dominują wyroby przemysłowe (ponad 89%). Najważniejszymi towarami importowanymi przez Australię były: samochody osobowe (13,8% całości importu z UE), lekarstwa oraz produkty farmaceutyczne (14,8%), maszyny i urządzenia transportowe, instrumenty pomiarowe, napoje alkoholowe, samoloty oraz części i samochody dostawcze. Największymi partnerami handlowymi Australii spośród krajów UE są Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Francja i Holandia.

Wg danych GUS, w 2018 r. obroty handlowe Polski z Australią  wyniosły 1 157 mln USD (spadek 12% o w porównaniu z rokiem 2017), eksport z Polski 661,6 mln USD (spadek o 8%), a import towarów z Australii 495,4 mln USD (spadek o 18,5%).

Od momentu przystąpienia Polski do UE wymiana handlowa pomiędzy Polską a Australią nabrała zdecydowanego tempa, polski eksport rósł w zdecydowanie szybszym tempie niż import, a saldo wymiany handlowej z ujemnego przekształciło się w dodatnie i z roku na rok się zwiększało. Od 2010 r. notujemy zdecydowany wzrost australijskiego eksportu do Polski, choć ponad jego 1/3 przechodzi za pośrednictwem rynków trzecich. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku polskiego eksportu np. farmaceutyków do Australii – prawie połowa wartości eksportu przechodzi przez rynki trzecie. W trzech poprzednich latach tempo wzrostu wzajemnej wymiany handlowej było jednym z największych wśród naszych partnerów handlowych na świecie.

Od kilku lat dominującymi pozycjami w polskim eksporcie do Australii są maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy (297, 9 mln USD). Ponad 80% całego importu z Australii do Polski to handel surowcami naturalnymi, głównie paliwami i olejami mineralnymi, rudami metali.

Polskie firmy nie sygnalizowały przypadków dyskryminacyjnego traktowania i nie zgłaszały barier w dostępie polskich towarów i usług do rynku australijskiego. Czynnikami utrudniającymi dostęp do lokalnego rynku dla polskich firm są m.in.: odległość geograficzna, specyfika odizolowania rynku australijskiego, utrudniony dostęp do odbiorców z uwagi na częstą praktykę importerów utrzymywania relacji biznesowych i dostaw wyłącznie za pośrednictwem zamorskich agentów, słabo rozwinięta ze względu na rozmiar kraju wew. sieć infrastrukturalna, skupienie ludności w kilku znacznie od siebie oddalonych największych aglomeracjach miejskich, federalna struktura państwa i administracji z często odrębnymi dla poszczególnych stanów regulacjami administracyjnymi i gospodarczymi, restrykcyjne procedury i przepisy wizowe, graniczne i fitosanitarne.

Z drugiej strony czynnikami ułatwiającymi dostęp do rynku Australii jest coraz większa i pozytywna rozpoznawalność Polski i polskich produktów w tym kraju, przynależność Polski do jednolitych struktur gospodarczych UE, podobna polityka pro-biznesowa i ochrony środowiska  Polski i Australii oraz coraz większa aktywność polityczno-gospodarcza we wzajemnych relacjach.

Źródło: informatorekonomiczny.msz.gov.pl

Partnerzy ITRO na rynku australisjkim

Chętnych do podjęcia współpracy z firmą ITRO na rynku docelowym, zapraszamy do kontaktu:

13 + 10 =

wyświetlono 643 views

Publikacje i raporty