Zaznacz stronę

Baza wiedzy

12 kroków w eksporcie
Home | Poradnik eksportera w 12 krokach | Krok 3: Uwarunkowania celno-prawne

Uwarunkowania celno-prawne

Gdy  wybór rynku docelowego, na obszar którego chcemy eksportować swoje towary lub usługi jest już dokonany, należy następnie przeprowadzić analizę potencjału wytwarzanych przez siebie dóbr, uwzględniając wszystkie bariery i zagrożenia wejścia na dany rynek. Po zakończeniu tej analizy, przychodzi czas, aby zapoznać się z kwestią dotyczącą uwarunkowań celno-prawnych.

Bezpośrednio z eksportem wiąże się pojęcie prawa celnego. W myśl definicji, jest to zbiór praw i obowiązków osób oraz organów celnych, regulujących tryb przywozu towarów na dany obszar celny oraz tryb wywozu towaru z danego obszaru celnego.

W momencie gdy przystąpiliśmy do UE, polskie prawo celne uległo znaczącym zmianom. Związane jest to bezpośrednio z naszym członkostwem we Wspólnocie, a co za tym idzie w Unii Celnej, której zasady opisane są w traktacie ustanawiającym EWG (Europejska Wspólnota Gospodarcza).

 

 1. Kontakt z Urzędem Celnym i odprawa celna eksportowanych dóbr
 2. Co to jest EORI?
 3. Zakres działań Agencji Celnej
 4. Czym jest cło?
 5. Jaki jest cel pobierania cła?
 6. Rodzaje ceł
 7. Bariery celne w handlu z krajami spoza UE

 

 

Kontakt z Urzędem Celnym i odprawa celna eksportowanych dóbr.

Stając się przedsiębiorcą eksportującym swoje produkty lub usługi, podlegać będą Państwo prawu celnemu, a co za tym idzie będą musieli się Państwo liczyć z koniecznością kontaktu z Urzędem Celnym oraz dokonywaniem odpraw celnych. Nie powinno to jednak przerażać. Czynności te, do wykonania w całości bądź też w pewnym zakresie, można zlecić Agencjom Celnym. Agencje te, to wyspecjalizowane jednostki, które zawodowo trudnią się reprezentowaniem podmiotów i osób fizycznych przed Urzędem Celnym.

Korzystanie z usług Agencji Celnych nie jest obowiązkowe, niemniej jednak doradzamy się na nie zdecydować. Mając na uwadze ilość formalności i poziom ich skomplikowania, jest to po prostu bardziej opłacalne. Aby Państwa współpraca z danym podmiotem celnym przebiegała bez zakłóceń, poniżej przedstawiamy listę działań jakie powinny zostać podjęte aby tak się stało:

 • przygotowanie terminowego lub bezterminowego upoważnienia lub pełnomocnictwa dla Agencji Celnej,
 • dostarczenie wyciągu z KRS (wymagane w przypadku jeśli firma zarejestrowana jest jako spółka prawa handlowego) lub wyciągu z ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku gdy prowadzisz działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji),
 • przedłożenie zaświadczenia o nadaniu numeru REGON,
 • oświadczenie z numerem NIP oraz konta bankowego firmy,
 • oraz numer przedsiębiorcy w rejestrze EORI.

 

Co to jest EORI?

EORI  (ang. Economic Operators’ Registration and Identification) jest to system rejestracji, któremu jednokrotnie podlegają przedsiębiorcy. Nadany im zostaje unikalny numer identyfikacyjny EORI, którym  zobowiązani są posługiwać się przy dokonywaniu wszystkich transakcji i czynności celnych na obszarze UE. W Polsce przyjęto generalną zasadę tworzenia numeru EORI przedsiębiorcy w oparciu o numer NIP.

Proces rejestracji EORI prowadzi się w  Systemie Elektronicznej Rejestracji Przedsiębiorców (SZPROT)  https://puesc.gov.pl/szprot. Wnioski składane są za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) pod adresem www.puesc.gov.pl.

 

Zakres działań Agencji Celnej

Jak  już wspomniano powyżej, jako Eksporter, można zlecić wykonanie całości bądź części działań związanych z obsługą celną do Agencji Celnej. W zakres działań agencji wchodzą:

 • badanie i pobieranie próbek przed zgłoszeniem celnym,
 • skompletowanie wymaganych dokumentów i przeprowadzenie zgłoszenia celnego,
 • zapłata należności celnych, wywozowych bądź przywozowych oraz innych opłat,
 • podejmowanie towarów po ich zwolnieniu.
p

Ważną rzeczą jest aby pamiętać, że wszystkie przesyłki eksportowane do krajów spoza UE muszą zostać odprawione celnie w urzędzie celnym na terenie Polski.

Będąc czynnym uczestnikiem eksportu międzynarodowego zobowiązani są Państwo do przedstawienia dokumentów niezbędnych do dokonania odprawy eksportowej. Należą do nich:

 • faktura handlowa z warunkami dostawy,
 • specyfikacja / packing list,
 • kopia listu przewozowego,
 • faktura lub oświadczenie o kosztach transportu,
 • wszelkie wymagane atesty, świadectwa, certyfikaty i umowy (jeśli są wymagane).

Eksporterzy często zmuszeni są do poniesienia kosztu, towarzyszącemu działaniom eksportowym – mowa tu o cle.

 

Czym jest cło?

Jest to opłata nałożona przez państwo na towary w związku z ich przywozem lub wywozem poza granice celne państwa, a także ich tranzytem przez jego obszar celny. Cło nalicza się według wartości towaru w dniu dokonania zgłoszenia celnego i według stawek w tym dniu obowiązujących.

 

Jaki jest cel pobierania cła?

Pobieranie cła ma 3 główne cele:

 • zwiększenie wpływu do budżetu państwa,
 • ochrona rynku wewnętrznego i różnych producentów przed towarami wyprodukowanymi poza granicami  kraju,
 • wywarcie nacisku na partnera handlowego, celem zmiany bądź zaniechania zmiany warunków  wymiany handlowej.

 

Rodzaje ceł

/

cło importowe

Jego celem jest ochrona produkcji krajowej oraz zwiększenie dochodu państwa.

0

cło eksportowe

Jest nakładane gównie na surowce, co ma zachęcić do ich przetwarzania w kraju. Efektem tego jest wzrost cen produktów krajowych za granicą.

*

cło tranzytowe

Nakładane jest na zagranicznych kupców przejeżdżających przez dany kraj. Stosuje się je bardzo rzadko.

Sprawdzenie kosztów celno-podatkowych umożliwia

 

Bariery celne w handlu z krajami spoza UE

Wiadomym jest, że wymiana handlowa nie ogranicza się jedynie do obszaru Unii Europejskiej, ale odbywa się również na tzw. rynkach pozaunijnych, które mogą się stać bardzo atrakcyjnymi strefami  handlowymi. Jednak wejście na te właśnie rynki często bywa obwarowane wieloma barierami.

Najczęściej są to bariery pozataryfowe, do których w przypadku obrotu towarowego należą:

 • nieprawidłowe stosowanie środków sanitarnych i fitosanitarnych oraz weterynaryjnych,
 • wymogi techniczne,
 • różne wymogi dokumentacyjne i rejestracyjne,
 • skomplikowane procedury celne,
 • subsydiowanie produkcji lub eksportu,
 • zakaz importu lub eksportu.

W przypadku handlu usługami są to: uregulowania prawne krajów trzecich lub też ograniczenie w rodzaju i formie prawnej obecności handlowej na danym rynku (dotyczy to np. sytuacji, w której możliwe jest założenie jedynie agencji firmy, ale już nie oddziału lub przedstawicielstwa, oraz konieczności zachowania określonej formy prawnej np. spółki komandytowej)

Z kolei przedsiębiorcy chcący świadczyć usługi poprzez obecność osób fizycznych natrafią na następujące bariery:

 • obowiązek posiadania obywatelstwa kraju przyjmującego,
 • obowiązek przejścia testu potrzeb ekonomicznych,
 • ograniczenie czasu trwania kontraktu.

Komisja Europejska prowadzi internetową bazę (MADB – Market Access Database), która jest źródłem informacji na temat tego jakie państwa pozaunijne stosują ograniczenia lub bariery w dostępie do własnych rynków.

  [page-title]