Zaznacz stronę

Dotacje PL

Na rozwój eksportu
Home | Dotacje PL | Na rozwój eksportu | Internacjonalizacja woj. dolnośląskiego

Internacjonalizacja woj. dolnośląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie

Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”

Poddziałanie 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny”

Schemat 1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP

Kto może otrzymać dofinansowanie ?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty takie jak:

1.Długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe takie jak np.:

 • Stworzenie lub rozwój strategii działań międzynarodowych (np. dobór optymalnych sposobów komunikacji w danym kraju zagranicznym; dobór odpowiednich sposobów promocji w danym kraju zagranicznym);
 • Dostosowanie produktu/usługi do wymogów zagranicznych rynków (w tym pomoc prawna, pomoc zagranicznych i krajowych doradców, specjalistów, grafików, agencji reklamowych);
 • Otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa;
 • Działania w zakresie nawiązania kontaktów gospodarczych oraz tworzenia lub wzmacniania powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami;

2. Tworzenie Planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych – okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

 

Preferencje otrzymają projekty:

 • realizowane w partnerstwie;
 • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu (branża chemiczna i farmaceutyczna, mobilność przestrzenna, żywność wysokiej jakości, surowce naturalne i wtórne, produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów, technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)).

 

Zgodnie z załącznikiem do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląsk należą:

 • branża chemiczna i farmaceutyczna;
 • mobilność przestrzenna
 • żywność wysokiej jakości
 • surowce naturalne i wtórne
 • produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów
 • technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)

W projektach realizowanych w ramach partnerstwa charakter współpracy powinien być powiązany z planowaniem współpracy dot. internacjonalizacji. Obowiązki związane z utworzeniem partnerstwa (m.in. zasady wyboru partnera, zakres porozumienia lub umowy o partnerstwie) reguluje art. 33 ustawy wdrożeniowej.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Poddziałanie 1.4.1.A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP przewiduje wsparcie dla beneficjentów, którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 1. MŚP
 2. LGD (Lokalne Grupy Działania)

 

Minimalna i maksymalna wartość projektu:

 1. Maksymalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt a) – stworzenie długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa – wynosi 50 000 PLN na przedsiębiorcę
 2. Maksymalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt b) – tworzenie Planów rozwoju eksportu (krótkoterminowych) przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy – wynosi 20 000 PLN na przedsiębiorcę.

Minimalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt a) – 10 000 PLN na przedsiębiorcę.

Minimalna wartość projektu dla Schematu 1.4 A pkt b) – 10 000 PLN na przedsiębiorcę.

Maksymalna intensywność wsparcia:

Maksymalne dofinansowanie dla projektu – 85% wydatków kwalifikowalnych (pomoc de minimis)

 

Schemat 1.4 B „Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne”

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty:

 1. wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe,
 2. wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw, np.:
 • otwieranie nowych kanałów biznesowych (w tym handel elektroniczny),
 • dostosowanie produkcji do wymagań rynku zagranicznego,
 • tworzenie działów obsługi eksportu, certyfikacji, logistyka.

Wnioskodawca musi posiadać aktualną długoterminową (kompleksową) „strategię biznesową przedsiębiorstwa” lub dokument równoważny, sporządzony w wyniku usługi doradczej/lub samodzielnie przez przedsiębiorcę. Zakres merytoryczny działań planowanych do realizacji w ramach projektu musi być zbieżny z zakresem działań wskazanych do realizacji w powyższym planie, w związku z powyższym nie ma możliwości realizacji jedynie Podschematu 1.4 Bb.

Plan nie może być starszy niż 4 lata, czas liczony od momentu odebrania protokołem/napisania planu przez przedsiębiorstwo.

W przypadku projektów partnerskich sprawdzane będzie posiadanie w/w dokument/ów przez wszystkich partnerów projektu.

 

W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty:

 • realizowane w partnerstwie;
 • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

 

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą de minimis, a wsparcie udzielone zostanie na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488) lub pomocą publiczną, a wsparcie udzielone zostanie na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1377).

 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 1. MŚP
 2. LGD ( Lokalne Grupy Działania);

 

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie w PLN wynosi 23 579 950 zł.

 

Zasady finansowania projektu:

Minimalna całkowita wartość projektu wynosi 10.000 PLN;

Maksymalna całkowita wartość projektu wynosi 200.000 PLN – w przypadku jednego przedsiębiorstwa (kwota może być większa w przypadku partnerstw tzn. 200 tys. dla każdego z partnerów).

W przypadku przedsiębiorców (rozumianych zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej), niekwalifikowalne są wydatki poniesione przez Wnioskodawców nie posiadających co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu.

 

Poziom dofinansowania projektów

1) Pomoc de minimis:

W przypadku udzielenia dofinansowania na podstawie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020: Intensywność wsparcia wynosi do 85% wydatków kwalifikujących się objęciem wsparcia

2) Pomoc publiczna:

W przypadku udzielenia dofinansowania na podstawie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r. w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020: Intensywność wsparcia dla poszczególnych beneficjentów wynosi:

 1. dla mikro i małych przedsiębiorców- do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
 2. dla średnich przedsiębiorców – do 35 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

 

Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego

  [page-title]