Zaznacz stronę

Dotacje PL

Na rozwój eksportu
Home | Dotacje PL | Na rozwój eksportu | Internacjonalizacja woj. łódzkie

Internacjonalizacja województwa łódzkiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020

Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw:

Poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe MŚP

Kto może składać wnioski?

Typy beneficjentów:

 • mikro,
 • małe,
 • średnie przedsiębiorstwa. 

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu podlegający dofinansowaniu:

 • wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym;
 • działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

 

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów dokonywana jest na podstawie kryteriów wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Ocena projektu składa się z etapu oceny formalnej I stopnia, oceny merytorycznej oraz oceny formalnej II stopnia.Aby wniosek mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi spełnić wszystkie kryteria formalne i merytoryczne dostępu oraz uzyskać wymagany procent maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania ze wszystkich kryteriów merytorycznych punktowych, który wynosi 50%.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

W ramach niniejszego konkursu Beneficjentom może być udzielana pomoc publiczna lub pomoc de minimis na podstawie:

 1. rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1417);
 2. rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488).

 

Maksymalna wartość dofinansowania: 500 000 PLN

 

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

 1. w przypadku pomocy de minimis udzielanej Wnioskodawcy wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych objętych pomocą de minimis;
 2. w przypadku pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP oraz pomocy na udział MŚP w targach udzielanej Wnioskodawcy wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów = 21 653 500zł

  [page-title]