Zaznacz stronę

Dotacje PL

Na rozwój eksportu
Home | Dotacje PL | Na rozwój eksportu | Internacjonalizacja woj. lubelskiego

Internacjonalizacja woj. lubelskiego

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Działanie 3.6 Marketing gospodarczy

W ramach Działania zaplanowano wsparcie związane z promocją przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych mające na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz stopnia ich ekspansywności na inne rynki.

 

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
 • Samorząd województwa lubelskiego.
 • Instytucje otoczenia biznesu (IOB) – mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, a także przedsiębiorca inny niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, bez względu na formę prawną, który nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. IOB musi prowadzić działalność na terenie województwa lubelskiego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach, misjach go-spodarczych (w tym zagranicznych) wynikających ze strategii/planów roz-woju danego podmiotu.
 2. Organizacja kampanii promocyjnych mających na celu promocję marki re-gionu oraz marek lokalnych i promocję województwa w kraju i za granicą.
 3. Wsparcie działań marketingowych, mających na celu kreowanie dobrego wizerunku regionu pod kątem potencjalnych inwestorów i kontrahentów.
 4. Tworzenie sieci centrów obsługi inwestorów.

Limity i ograniczenia w realizacji projektów

 • Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020.
 • Działania prowadzone w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Lubelskiego muszą być zgodne z polityką inwestycyjną regionu, która wskazuje za cele i narzędzia właściwej realizacji marketingu gospodarczego.
 • Udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach i misjach gospodarczych musi wynikać ze strategii/planów rozwoju danego podmiotu.

Preferencje uzyskają projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje zapisane/zawarte w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020r.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

 • Przedsiębiorstwa z sektora MŚP: 50%
 • Instytucje otoczenia biznesu: 50%
 • Samorząd województwa lubelskiego: 85%

 

Działanie 1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP Program Polska Wschodnia POPW

Dodatkowo przedsiębiorcy z 5 województw Polski Wschodniej tj: Podlaskiego, Lubelskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podkarpackiego i Świętokrzyskiego mogą skorzystać z Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Polska Wschodnia.

  [page-title]