Zaznacz stronę

Model Biznesowy Internacjonalizacji

Export Solutions

Home | Strategia rozwoju eksportu | Model Biznesowy Internacjonalizacji

MODEL BIZNESOWY INTERNACJONALIZACJI

Każda firma starająca się o uzyskanie dotacji unijnych na rozwój działań eksportowych musi przedstawić Nowy Model Biznesowy Internacjonalizacji. Dokument ten stanowi jednocześnie analizę bieżącej sytuacji firmy, jak i opracowanie strategii, która będzie realizowana w ramach procesu internacjonalizacji.

By ułatwić firmom przystąpienie do konkursu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, dokonała ujednolicenia zasad, na podstawie których opracowuje się Modele Biznesowe Internacjonalizacji. Obecnie obowiązującym modelem jest Business Model Canvas opracowany przez Aleksandra Osterwalda, w którym wprowadzono nieznaczne modyfikacje celem dostosowania do polskich realów.

Struktura Modelu Biznesowego Internacjonalizacji

Zgodnie z przyjętymi zasadami, Model Biznesowy Internacjonalizacji powinien składać się z 14 elementów.

W pierwszej kolejności należy określić podmiot, dla którego zostanie wykonana usługa, a więc podać:

 • dane przedsiębiorstwa,
 • numer umowy dofinansowania,
 • jak również nazwę podmiotu – wykonawcy usługi,
 • oraz dane osób, które dany model opracowały.

W następnej kolejności usługodawca opracowujący model biznesowy powinien określić, jakie możliwości w zakresie umiędzynarodowienia działalności ma analizowane przedsiębiorstwo. Jest to działanie pomocne w opracowaniu celów, które przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć w związku z wejściem na rynki zagraniczne.

Kolejnym elementem modelu MBI jest wskazanie rynków docelowych, na których firma ma zamiar dokonywać działań eksportowych. Są one kluczowe dla prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności. Zestawienie to powinno zostać przygotowane w układzie hierarchicznym, rozpoczynając się od tego rynku, który jest rynkiem najbardziej preferowanym. W tej części modelu należy również wskazać potencjalnych partnerów biznesowych, którzy działają na danym obszarze.

Model MBI powinien zawierać określone działania mające na celu ułatwienie i usprawnienie wejścia na rynek zagraniczny. Do zakresu tych działań należą te, które są w stanie ułatwić podjęcie i prowadzenie sprzedaży zagranicznej.

Kolejna część modelu jest odpowiedzią na pytanie, w jakich wydarzeniach o charakterze targowo-wystawienniczym przedsiębiorstwo powinno uczestniczyć. Jak również należy wskazać te państwa, do których najkorzystniej jest organizować misję gospodarczą. W tym miejscu określa się, jakie metody marketingowe i promocyjne powinny zostać wykorzystane, aby udział w powyższych przedsięwzięciach przyniósł pożądane efekty.

Następnie w modelu MBI wykazuje się przekształcenia strukturalne przedsiębiorstwa, które są niezbędne do podjęcia działań związanych z procesem internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Bardzo ważnym jest, aby zaproponowane zmiany były związane z dostosowaniem się do rynku docelowego, szczególnie w zakresie reorganizacji obecnego działu marketingu i rozwiązań logistycznych.

Dwa kolejne elementy, które są niezbędne w modelu biznesowym związane są bezpośrednio ze wskazaniem źródeł finansowania eksportu oraz minimalizowaniem ryzyka. Opisując pierwszy element warto wspomnieć, że poza wykorzystaniem źródeł własnych, przedsiębiorstwo może się starać o dofinansowania działań eksportowych zarówno ze środków kredytowych, jak i przy udziale środków unijnych.

Bardzo ważnym jest również drugi z elementów, polegający na wypracowaniu strategii pozwalającej na minimalizowanie ryzyka związanego z eksportem. W ramach tej części modelu powinny zostać określone takie kluczowe elementy jak:

 • wskazanie najważniejszych partnerów,
 • określenie działań, które powinny zostać podjęte dla zainicjowania internacjonalizacji działalności,
 • wskazanie zasobów o charakterze kluczowym, które zostaną wykorzystane dla realizacji założonych celów.

W tym segmencie należy określić oferowane wartości, czyli potrzeby potencjalnych klientów zarówno te wprost przez nich deklarowane jak również te, które mogą zostać wykreowane w oparciu o analizę rynku. Na końcu powinna zostać zobrazowana struktura kosztów i struktura przychodów, a także powinno zostać określone czy koszty i przychody wzajemnie się bilansują.

Następnie w jak najbardziej przejrzysty sposób powinny zostać zobrazowane poszczególne etapy wdrażania proponowanych działań, jakie zostały opisane w Modelu Biznesowym Internacjonalizacji.

Przedostatni element modelu biznesowego to symulacja przychodów, która jest kalkulacją z zakresu opłacalności wdrożenia opracowanego modelu biznesowego w stosunku do prowadzonych działalności przedsiębiorstwa. Symulacja prognozowanych przychodów powinna zostać dokonana w trzech wariantach:

 • optymistycznym – zakładającym wystąpienie okoliczności szczególnie korzystnych dla zaplanowanych działań;
 • pesymistycznym – zakładającym wystąpienie szczególnie niekorzystnych czynników, które mogą mieć wpływ na wysokość prognozowanych przychodów (np. katastrofy naturalne, gwałtowny spadek kursów walut czy krach ekonomiczny;
 • neutralnym – zakładającym, że nie wystąpią ani czynniki szczególnie korzystne, ani też szczególnie niekorzystne z punktu widzenia funkcjonowania w praktyce wdrażanego modelu biznesowego.

Ostatni element w modelu biznesowym stanowią szczegółowo rozpisane cele, które będą wskaźnikami wspomagającymi ocenę na ile prawidło funkcjonuje zastosowany model biznesowy.

OCENA POTENCJAŁU EKSPORTOWEGO FIRMY Z PUNKTU WIDZENIA MOŻLIWOŚCI WPROWADZANIA WYROBÓW NA RYNKI ZAGRANICZNE

Autodiagnoza firmy pod kątem procesu internacjonalizacji

Zakład Mięsny „Kabo” A. Borowik W. Karpieszuk s.j. korzystała z usług firmy ITRO S. z o.o. w zakresie opracowania wniosku oraz modelu biznesowego, w celu pozyskania dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MSP. Dzięki współpracy otrzymaliśmy środki na poszerzenie realizacji działań eksportowych przedsiębiorstwa. Z przyjemnością polecamy usługi firmy ITRO związane z rozwojem eksportu. Specjalistyczna wiedza oraz wieloletnie doświadczenie przekłada się na wysoką skuteczność podejmowanych przed firmę działań doradczych.

Zakład Mięsny "Kabo"

Współpraca z ITRO Sp. z o.o. została podjęta w związku z realizacją projektu

„Przygotowanie firmy INSTAL Rzeszów do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności”.

Firma ITRO Sp. z o.o. profesjonalnie i sumiennie wykonała szeroki zakres usług związanych z wejściem firmy Zakład Zbiorników INSTAL Rzeszów na rynki Austrii, Wielkiej Brytanii i Ukrainy.

Usługi zostały wykonane z należytą dokładnością i starannością. Pragniemy podziękować firmie ITRO Sp. z o.o. za owocną współpracę i z pełnym przekonaniem polecamy ją jako firmę godną zaufania.

Zakład Zbiorników INSTAL Rzeszów Sp. z o.o.

TRYUMF Sp. z o. o. pragnie serdecznie podziękować firmie ITRO Sp. z o.o. za opracowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji, niezbędnego w celu pozyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.
Usługa została wykonana profesjonalnie, ze starannością i dbałością o szczegóły. Dzięki działaniom ITRO otrzymaliśmy dotację, która pomogła nam rozwinąć działalność na nowych rynkach zagranicznych.
Z pełnym przekonaniem polecamy firmę ITRO jako profesjonalistę w zakresie usług doradczych.

TRYUMF Sp. z o. o.

P.P.H.U. „JASLAM” KRZYSZTOF STYRANKA dziękuje firmie ITRO Sp. z o. o. w związku z opracowaniem strategii wejścia na rynek słowacki oraz określeniem szczegółowej kampanii promocyjnej w internecie na rynku słowackim.

Szczegółowo przygotowana kampania promocyjna otworzyła przed nami nowe perspektywy rozwoju.

Starannie wyselekcjonowane kanały promocji odpowiadały przedstawionym profilom potencjalnych klientów, co przyczyniło się do zwiększenia naszych szans eksportowych na rynku słowackim. Z pełnym przekonaniem polecamy firmę ITRO jako rzetelnego partnera w działaniach eksportowych.

Jaslam Krzysztof Styranka

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą cenową, prosimy wypełnić poniższy formularz:

  [page-title]

  Business Model Canvas

  jest zestawieniem 9 kluczowych czynników wpływających na funkcjonowanie firmy oraz reprezentowane przez nią wartości.

  Więcej >

  Model Biznesowy Internacjonalizacji

  stanowi jednocześnie analizę bieżącej sytuacji firmy, jak i opracowanie strategii, która będzie realizowana w ramach procesu internacjonalizacji.

  Więcej >

  Internacjonalizacja Polski Wschodniej

  sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze Polski Wschodniej.

  Więcej >

  Ankieta eksportera

  ocena potencjału eksportowego firmy z punktu widzenia możliwości wprowadzenia wyrobów na rynki zagraniczne.

  Więcej >

  Wybór rynku docelowego

  dokonujemy na podstawie analizy danych sprzedażowych z  urzędów celnych i urzędów statystycznych w oparciu o kody HS produktów.

  Więcej >

  Strategia rozwoju eksportu

  powinna być integralną częścią strategii rozwoju firmy. Dobrze jest mieć jasno określony cel w kierunku, którego podąża nasza organizacja.

  Więcej >

  wyświetlono 789 views