fbpx
Zaznacz stronę

Baza Wiedzy

Dla eksportera
Home | Dla eksportera | Przebieg transakcji międzynarodowej

Przebieg transakcji międzynarodowej

Transakcja eksportowa, znana również jako transakcja międzynarodowa, to coś z czym prędzej czy później będzie musiał się spotkać każdy eksporter. Nie trzeba się jednak jej obawiać. Poniżej ukazujemy najważniejsze etapy z nią związane i dokumenty w nich wymagane, by ułatwić drogę do sukcesu wszystkim eksporterom.

1. FAZA PRZYGOTOWANIA TRANSAKCJI

 

 

2. DOKUMENTY NIEZBĘDNE W FAZIE PRZYGOTOWANIA TRANSAKCJI

Określenie towaru lub usługi, które mają być przedmiotem transakcji:

 • Dokumenty wewnętrzne przedsiębiorstwa (plany sprzedaży, produkcji, zaopatrzenia, określenie przyszłych potrzeb eksportowych/importowych)
 • W przypadku importu: analizy dotyczące dostępności pożądanych towarów na rynku krajowym, ich cech jakościowych, cen, warunków płatności, terminów dostaw, itp.
 • W przypadku importu: lista dokumentów, certyfikatów, atestów, jakie powinien posiadać dany produkt, aby mógł być dopuszczony do obrotu/użytkowania na rynku polskim (unijnym)
 • W przypadku eksportu: lista dokumentów, certyfikatów, atestów, jakie powinien posiadać dany produkt, aby mógł być dopuszczony do obrotu/użytkowania na docelowym rynku zagranicznym
 • Informacje publikowane i elektroniczne na temat możliwości wywozu z Polski/przywozu do Polski analizowanych towarów

Wszechstronna analiza rynku zagranicznego (rynków zagranicznych):

 • Informacje publikowane i elektroniczne (branżowe, oficjalne rządowe, administracji publicznej, itp.):
  • o obecnych i przyszłych wymaganiach dotyczących cech jakościowych produktów i norm, jakie mają spełniać,
  • o konkurencji lokalnej i międzynarodowej na danym rynku oraz ich strategiach sprzedaży i marketingu
  • analizy struktury i dynamiki popytu na dany produkt
 • Dokumenty jako narzędzie i efekty badań pierwotnych:
  • Ankiety wysyłane pocztą, pocztą elektroniczną, umieszczane na stronach internetowych, wypełniane przy pomocy ankieterów
  • Strukturalizowane formularze wywiadów bezpośrednich
  • Kwestionariusze z pytaniami i scenariuszami eksperymentów
  • Analizy z przeprowadzenia wyżej wymienionych i innych badań bezpośrednich

Poszukiwanie partnerów zagranicznych:

 • Umowa agencji
 • Umowa komisu
 • Umowa dystrybucji
 • Zapytania ofertowe
 • List intencyjny
 • Oferta
 • Faktura pro forma
 • Katalog towarów
 • Broszury informacyjne np. dotyczące firmy, towaru (grupy produktów)
 • Wykazy potrzebnych/posiadanych atestów

Sprawdzenie wiarygodności handlowej potencjalnych kontrahentów:

 • Raport wywiadowni gospodarczej
 • Dokumenty finansowe (bilans, rachunek zysków i strat)
 • Aktualne wyciągi z rejestrów
 • Opinie partnerów, dostawców z branży na temat kontrahenta
 • Opinie bankowe
 • Europejska baza NIP
 • Listy referencyjne

Negocjowanie warunków umowy:

 • Oferty
 • Kontroferty
 • Protokoły z negocjacji
 • Opinie ekspertów, prawników

Podjęcie decyzji o wyborze partnera i zawarciu umowy:

 • Pełnomocnictwa do zawierania określonego typu umów

3. FAZA REALIZACJI TRANSAKCJI

 1. Zawarcie umowy głównej
 2. Organizacja transportu na głównej drodze przewozu (własnymi środkami transportu lub z pomocą spedytora i przewoźnika)
 3. Ubezpieczenie od ryzyka związanego z transakcją, w tym np. gwarancje związane z wykonaniem kontraktu
 4. Zlecenie uruchomienia odpowiedniego instrumentu płatniczego w banku, np. zawarcie umowy o finansowanie transakcji
 5. Dokonanie odprawy celnej eksportowej i importowej
 6. Kontrola i dostawa towaru
 7. Kontrola i odbiór dostawy
 8. Zapłata za towar

4. DOKUMENTY POTRZEBNE W TRAKCIE FAZY REALIZACJI TRANSAKCJI

Zawarcie umowy głównej:

 • Umowa z inkorporowanymi wszystkimi ustaleniami negocjacyjnymi stron
 • Kontrakt zawarty na formularzu typowym wraz z ogólnymi warunkami sprzedaży/dostawy/zakupu
 • Oferta i informacje o jej przyjęciu (np. w postaci adnotacji na ofercie – zamawiam)
 • Zamówienie i potwierdzenie zamówienia

Organizacja transportu na głównej drodze przewozu

 • Zlecenie spedycyjne
 • Umowa przewozu
 • Dokument przewozowy: transport drogowy (CMR), transport kolejowy (CIM, SMGS), transport lotniczy (AWB, MAWB, HAWB), transport morski (konosament, kwit sternika), transport kombinowany (konosament FIATA, FBL, FCR)

Ubezpieczenie od ryzyka związanego z transakcją

 • Polisa ubezpieczeniowa
 • Certyfikat ubezpieczeniowy
 • Maklerska nota pokrycia
 • Gwarancje (np. zwrotu zaliczki, należytego wykonania kontraktu, wadialna)

Przeprowadzenie płatności w handlu zagranicznym, finansowanie transakcji

 • Faktura handlowa
 • Zlecenie przelewu środków/wyciąg z konta
 • Czek
 • Zlecenie otwarcia akredytywy
 • Akredytywa, SWIFT
 • Zlecenie inkasa
 • Weksel
 • Umowa o prefinansowanie eksportu
 • Umowa kredytowa
 • Umowa o faktoring (forfaiting)

Dokonanie odprawy celnej eksportowej i importowej

 • Pozwolenie na uruchomienie procedury celnej
 • Deklaracja skrócona
 • Deklaracja wartości celnej
 • SAD
 • EUR1, FORM A, Certificate of Origin

Kontrola i dostawa/odbiór towaru

 • Specyfikacja towarowa
 • Świadectwo liczenia, mierzenia, warzenia
 • Świadectwo sanitarne, fitosanitarne, weterynaryjne
 • Świadectwo zawartości, składu, próbobrania (w tym rozmaite atesty)
 • Certyfikaty, dopuszczenia
 • Adnotacja na liście przewozowym
 • Inne, specyficzne dla danej kategorii towaru

5. ZAKOŃCZENIE I LIKWIDACJA TRANSAKCJI

 1. Analiza dokumentów pod kątem ich zgodności i prawidłowości
 2. Analiza ekonomiczna transakcji i jej przebiegu
 3. Rozstrzyganie spraw spornych
 4. Archiwizacja dokumentów

6. POBIERZ PORADNIK ZA DARMO PDF

Rynek bielizny na świecie. Hierarchia rynków zagranicznych wg kodów HS

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczególami, prosimy wypełnić poniższy formularz:

  [page-title]

  Business Model Canvas

  jest zestawieniem 9 kluczowych czynników wpływających na funkcjonowanie firmy oraz reprezentowane przez nią wartości.

  Więcej >

  Model Biznesowy Internacjonalizacji

  stanowi jednocześnie analizę bieżącej sytuacji firmy, jak i opracowanie strategii, która będzie realizowana w ramach procesu internacjonalizacji.

  Więcej >

  Internacjonalizacja Polski Wschodniej

  sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze Polski Wschodniej.

  Więcej >

  Ankieta eksportera

  ocena potencjału eksportowego firmy z punktu widzenia możliwości wprowadzenia wyrobów na rynki zagraniczne.

  Więcej >

  Audyt eksportowy

  sprawdzenie przez ekspertów poziomu wykorzystania zasobów i ich efektowności w prowadzonych działaniach eksportowych

  Więcej >

  Wybór rynku docelowego

  dokonujemy na podstawie analizy danych sprzedażowych z  urzędów celnych i urzędów statystycznych w oparciu o kody HS produktów.

  Więcej >

  Opracowanie kanałów dystrybucji

  W większości przypadków łańcuch sprzedaży zmieni się względem pierwotnego łańcucha na rynku krajowym.

  Więcej >

  Strategia rozwoju eksportu

  powinna być integralną częścią strategii rozwoju firmy. Dobrze jest mieć jasno określony cel w kierunku, którego podąża nasza organizacja.

  Więcej >

  Badania marketingowe

  dokonujemy na podstawie analizy danych sprzedażowych z  urzędów celnych i urzędów statystycznych w oparciu o kody HS produktów.

  Więcej >

  wyświetlono 1 982 views