Zaznacz stronę

Baza Wiedzy

Dla eksportera
Home | Dla eksportera | Przebieg transakcji międzynarodowej

Przebieg transakcji międzynarodowej

Transakcja eksportowa, znana również jako transakcja międzynarodowa, to coś z czym prędzej czy później będzie musiał się spotkać każdy eksporter. Nie trzeba się jednak jej obawiać. Poniżej ukazujemy najważniejsze etapy z nią związane i dokumenty w nich wymagane, by ułatwić drogę do sukcesu wszystkim eksporterom.

1. FAZA PRZYGOTOWANIA TRANSAKCJI

 

 

2. DOKUMENTY NIEZBĘDNE W FAZIE PRZYGOTOWANIA TRANSAKCJI

Określenie towaru lub usługi, które mają być przedmiotem transakcji:

 • Dokumenty wewnętrzne przedsiębiorstwa (plany sprzedaży, produkcji, zaopatrzenia, określenie przyszłych potrzeb eksportowych/importowych)
 • W przypadku importu: analizy dotyczące dostępności pożądanych towarów na rynku krajowym, ich cech jakościowych, cen, warunków płatności, terminów dostaw, itp.
 • W przypadku importu: lista dokumentów, certyfikatów, atestów, jakie powinien posiadać dany produkt, aby mógł być dopuszczony do obrotu/użytkowania na rynku polskim (unijnym)
 • W przypadku eksportu: lista dokumentów, certyfikatów, atestów, jakie powinien posiadać dany produkt, aby mógł być dopuszczony do obrotu/użytkowania na docelowym rynku zagranicznym
 • Informacje publikowane i elektroniczne na temat możliwości wywozu z Polski/przywozu do Polski analizowanych towarów

Wszechstronna analiza rynku zagranicznego (rynków zagranicznych):

 • Informacje publikowane i elektroniczne (branżowe, oficjalne rządowe, administracji publicznej, itp.):
  • o obecnych i przyszłych wymaganiach dotyczących cech jakościowych produktów i norm, jakie mają spełniać,
  • o konkurencji lokalnej i międzynarodowej na danym rynku oraz ich strategiach sprzedaży i marketingu
  • analizy struktury i dynamiki popytu na dany produkt
 • Dokumenty jako narzędzie i efekty badań pierwotnych:
  • Ankiety wysyłane pocztą, pocztą elektroniczną, umieszczane na stronach internetowych, wypełniane przy pomocy ankieterów
  • Strukturalizowane formularze wywiadów bezpośrednich
  • Kwestionariusze z pytaniami i scenariuszami eksperymentów
  • Analizy z przeprowadzenia wyżej wymienionych i innych badań bezpośrednich

Poszukiwanie partnerów zagranicznych:

 • Umowa agencji
 • Umowa komisu
 • Umowa dystrybucji
 • Zapytania ofertowe
 • List intencyjny
 • Oferta
 • Faktura pro forma
 • Katalog towarów
 • Broszury informacyjne np. dotyczące firmy, towaru (grupy produktów)
 • Wykazy potrzebnych/posiadanych atestów

Sprawdzenie wiarygodności handlowej potencjalnych kontrahentów:

 • Raport wywiadowni gospodarczej
 • Dokumenty finansowe (bilans, rachunek zysków i strat)
 • Aktualne wyciągi z rejestrów
 • Opinie partnerów, dostawców z branży na temat kontrahenta
 • Opinie bankowe
 • Europejska baza NIP
 • Listy referencyjne

Negocjowanie warunków umowy:

 • Oferty
 • Kontroferty
 • Protokoły z negocjacji
 • Opinie ekspertów, prawników

Podjęcie decyzji o wyborze partnera i zawarciu umowy:

 • Pełnomocnictwa do zawierania określonego typu umów

3. FAZA REALIZACJI TRANSAKCJI

 1. Zawarcie umowy głównej
 2. Organizacja transportu na głównej drodze przewozu (własnymi środkami transportu lub z pomocą spedytora i przewoźnika)
 3. Ubezpieczenie od ryzyka związanego z transakcją, w tym np. gwarancje związane z wykonaniem kontraktu
 4. Zlecenie uruchomienia odpowiedniego instrumentu płatniczego w banku, np. zawarcie umowy o finansowanie transakcji
 5. Dokonanie odprawy celnej eksportowej i importowej
 6. Kontrola i dostawa towaru
 7. Kontrola i odbiór dostawy
 8. Zapłata za towar

4. DOKUMENTY POTRZEBNE W TRAKCIE FAZY REALIZACJI TRANSAKCJI

Zawarcie umowy głównej:

 • Umowa z inkorporowanymi wszystkimi ustaleniami negocjacyjnymi stron
 • Kontrakt zawarty na formularzu typowym wraz z ogólnymi warunkami sprzedaży/dostawy/zakupu
 • Oferta i informacje o jej przyjęciu (np. w postaci adnotacji na ofercie – zamawiam)
 • Zamówienie i potwierdzenie zamówienia

Organizacja transportu na głównej drodze przewozu

 • Zlecenie spedycyjne
 • Umowa przewozu
 • Dokument przewozowy: transport drogowy (CMR), transport kolejowy (CIM, SMGS), transport lotniczy (AWB, MAWB, HAWB), transport morski (konosament, kwit sternika), transport kombinowany (konosament FIATA, FBL, FCR)

Ubezpieczenie od ryzyka związanego z transakcją

 • Polisa ubezpieczeniowa
 • Certyfikat ubezpieczeniowy
 • Maklerska nota pokrycia
 • Gwarancje (np. zwrotu zaliczki, należytego wykonania kontraktu, wadialna)

Przeprowadzenie płatności w handlu zagranicznym, finansowanie transakcji

 • Faktura handlowa
 • Zlecenie przelewu środków/wyciąg z konta
 • Czek
 • Zlecenie otwarcia akredytywy
 • Akredytywa, SWIFT
 • Zlecenie inkasa
 • Weksel
 • Umowa o prefinansowanie eksportu
 • Umowa kredytowa
 • Umowa o faktoring (forfaiting)

Dokonanie odprawy celnej eksportowej i importowej

 • Pozwolenie na uruchomienie procedury celnej
 • Deklaracja skrócona
 • Deklaracja wartości celnej
 • SAD
 • EUR1, FORM A, Certificate of Origin

Kontrola i dostawa/odbiór towaru

 • Specyfikacja towarowa
 • Świadectwo liczenia, mierzenia, warzenia
 • Świadectwo sanitarne, fitosanitarne, weterynaryjne
 • Świadectwo zawartości, składu, próbobrania (w tym rozmaite atesty)
 • Certyfikaty, dopuszczenia
 • Adnotacja na liście przewozowym
 • Inne, specyficzne dla danej kategorii towaru

5. ZAKOŃCZENIE I LIKWIDACJA TRANSAKCJI

 1. Analiza dokumentów pod kątem ich zgodności i prawidłowości
 2. Analiza ekonomiczna transakcji i jej przebiegu
 3. Rozstrzyganie spraw spornych
 4. Archiwizacja dokumentów

6. POBIERZ PORADNIK ZA DARMO PDF

Rynek bielizny na świecie. Hierarchia rynków zagranicznych wg kodów HS