Zaznacz stronę

Dotacje PL

Na rozwój eksportu
Home | Dotacje PL | Na rozwój eksportu | Internacjonalizacja woj. lubuskiego

Internacjonalizacja woj. lubuskiego

Regionalny Program Operacyjny dla województwa Lubuskiego

Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP Poddziałania

Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP

Kto może składać wnioski?

Uprawnione do aplikowania w konkursie są: jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, z terenu województwa lubuskiego, w tym z MOF Zielonej Góry i MOF Gorzowa Wlkp. (wyłącznie w zakresie przedsięwzięć innych niż wskazane do realizacji w formule ZIT); jednostki organizacyjne JST z terenu województwa lubuskiego posiadające osobowość prawną.

Przewiduje się realizację projektów w partnerstwie z ww. podmiotami uprawnionymi do aplikowania w ramach niniejszego konkursu

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ I – Promocja gospodarcza regionu.

w ramach następującej kategorii interwencji:

  • 66 Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania).

W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu
(na arenie ogólnopolskiej lub międzynarodowej) w celu zwiększenia inwestycji, w tym m.in.:

  • organizacja szerokiej kampanii promocyjnej regionu o charakterze kompleksowym w kraju i na rynkach międzynarodowych, w tym kampanii medialnej,
  • organizacja udziału MŚP w krajowych lub międzynarodowych targach/wystawach, misjach, organizowanych w ramach szerokiej kampanii promocyjnej województwa lubuskiego (w tym promocji oferty inwestycyjnej regionu),
  • organizacja krajowych lub międzynarodowych targów, misji gospodarczych, organizowanych w ramach szerokiej kampanii promocyjnej województwa lubuskiego dla MŚP (w tym promocji oferty inwestycyjnej regionu),
  • tworzenie i/lub rozwój bezpłatnego systemu informacji i obsługi potencjalnych inwestorów
    w zakresie ofert inwestycyjnych w województwie lubuskim, w tym m.in. przygotowywanie opracowań zawierających kluczowe dla inwestorów informacje o możliwościach inwestycyjnych w regionie, nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi i pozyskiwania informacji na temat rynków zagranicznych, w szczególności w zakresie branż wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje,

inne działania promocyjne służące promowaniu województwa lubuskiego jako regionu przyjaznego dla inwestorów.

 

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi 99%.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

2 000 000,00 PLN

 

Więcej informacji: RPO Lubuskie

    [page-title]