Zaznacz stronę

Litwa

Informacje ogólne

Stolica

Wilno

Powierzchnia

65 300 km2

Liczba ludności

2,8 mln

Waluta

Euro (EUR)

PKB

53,3 mld USD

PKB per capita

19 143 USD

Dynamika PKB

3.50%

Case studies

Jak Oreln zmonopolizował Litwę

Polski Koncern Naftowy Orlen to koncern paliwowo-energetyczny. Jest liderem wśród przedsiębiorstw petrochemicznych w Europie środkowo-wschodniej.

Zainteresowanie nabyciem akcji „Mažeikių nafta“ wykazało kilka koncernów, m.in.: rosyjski Lukoil, kazachski KazMunaiGaz oraz polski PKN Orlen. Początkowo rząd litewski, który formalnie musiał wyrazić zgodę na transakcję, nie brał pod uwagę polskich inwestorów jako poważnych nabywców rafinerii.

Jak zatem udało im się tego dokonać?

Pierwsze kroki Lidla na rynku litewskim

Lidl Stiftung & Co. KG to niemiecka sieć sklepów dyskontowych, działająca w 28 państwach europejskich i USA. Nazwa sieci pochodzi od nazwiska Ludwiga Lidla, który był jednym z założycieli firmy w latach 30. XX wieku. Lidl należy do Schwarz-Gruppe, która jest także właścicielem sieci sklepów „Kaufland”.

Lidl wszedł na litewski rynek spożywczy w 2016 roku. Pod koniec 2017 roku, Lidl posiadał już 35 sklepów oraz centrum logistyczne w Kownie, a jego całościowy udział w rynku sprzedaży detalicznej produktów spożywczych wynosił 6,5%.

Jak do tego doszło?

Statystyki wymiany handlowej Litwy

Import towarów (2023)

Ogółem: 44,8 mld EUR | z Polski: 5,9 mld EUR (13,2%)

Top 10:

30,6 mld EUR

(68,3%)

Pozostałe kraje: 14,2 mld EUR (31,7%)

Eksport towarów (2023)

Ogółem: 39,4 mld EUR | do Polski: 3,6 mld EUR (9,3%)

Top 10:

24,2 mld EUR

(61,5%)

Pozostałe kraje: 15,2 mld EUR (38,5%)

Źródło: International Trade Centre kwiecień 2024 (wg metodologii ITC, import wg kraju pochodzenia); TOP 10 w podziale na kraje i regiony; Najczęściej importowane/eksportowane produkty wg Nomenklatury Scalonej.

Pozycja w rankingach

11/190 Doing Business
15/176 Wolność gospodarcza
34/180 Korupcja
34/132 Innowacyjność

Charakterystyka rynku

Mocne strony

  • Kraj sąsiedni
  • Łatwość nawiązywania kontaktów przez polskich przedsiębiorców
  • Kraj strefy euro

Słabe strony

  • Obawa przed dominacją ze strony polski partnerów
  • Ograniczona chłonność rynku
  • Mało zdywersyfikowana gospodarka

Specyfika rynku

Od początku 2019 roku litewska gospodarka rozwijała się w średnim tempie 3,9% PKB (I kw. – 4,0%, II kw. – 3,9%, III kw. – 3,7%). Największy wpływ na wzrost litewskiej gospodarki w ww. okresie miały wzrosty wartości dodanej w sektorach: rolniczym, leśniczym i rybołówstwie, w handlu hurtowym i detalicznym oraz w sektorze transportowym. Negatywnie na tempo wzrostu krajowej gospodarki wpłynął z kolei spadek obrotów w usługach finansowo-ubezpieczeniowych oraz w działalności naukowo-technicznej.

W okresie od stycznia do września 2019 r. odnotowano znaczący wzrost obrotów w litewskim handlu zagranicznym. Dynamika eksportu wyniosła – 6,3%, importu zaś – 5,0%. Rosnąca dynamika obrotów handlowych miała pozytywny wpływ na ogólną dynamikę litewskiej gospodarki w całym trzecim kwartale 2019 roku. Głównymi partnerami Litwy w jej eksporcie w okresie I-IX 2019 r. roku były: Rosja (13,4%), Łotwa (9,6%), Polska (8,2%) oraz Niemcy (7,7%). W imporcie: Rosja (16,5%), Polska (11,8%), Niemcy (11,5%) oraz Łotwa (7,0%).

Z danych Centralnego Urzędu Statystycznego RL wynika, iż w okresie I-IX 2019 r. wartość litewskiego eksportu do Polski wyniosła 1 790,2 mln EUR (wzrost o 5,8% rdr), natomiast wartość importu z Polski wyniosła 2 800,8 mln EUR (wzrost o 5,5% rdr). Wartość polsko-litewskich obrotów handlowych w okresie I-IX 2019 r. wyniosła 4 591,0 mln EUR. Udział Polski wśród najważniejszych partnerów handlowych Litwy w jej eksporcie wynosił 8,2% (3 miejsce). Polska zajmowała 2 miejsce wśród najważniejszych partnerów handlowych w litewskim imporcie z udziałem na poziomie 11,8%.

Od dnia wstąpienia Litwy i Polski do UE w wymianie handlowej obowiązują unijne zasady wspólnego rynku, czyli swoboda przepływu towarów i usług. W przypadku większości towarów i usług nie ma barier utrudniających dostęp do rynku. Kontroli podlega eksport, import i tranzyt towarów strategicznych – towarów i technologii o podwójnym przeznaczeniu oraz sprzętu wojskowego, a także pośrednictwo w zawieraniu transakcji obejmujących te towary.

Między Polską i Litwą obowiązuje zasada swobodnego przemieszczenia się osób. Obywatele polscy i członkowie ich rodzin zamierzający podjąć pracę na terytorium Republiki Litewskiej na podstawie umowy o pracę są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na podjęcie pracy. Polscy obywatele nie napotykają na przeszkody w dostępie do rynku pracy. Nie ma  przeszkód w zakresie swobody świadczenia usług i przepływu pracowników.

Polscy przedsiębiorcy budowlani są zobowiązani do uzyskania litewskich certyfikatów i atestów na wykonywanie usług budowlanych, korzystanie z urządzeń i materiałów sprowadzanych z Polski.

Zagraniczny podmiot prawny może nabyć nieruchomość na podstawie transakcji kupna – sprzedaży, wymiany lub w innej formie prawnej, zgodnej z ustawodawstwem litewskim. Prawo własności gruntów, wód wewnętrznych oraz lasów mogą nabyć tylko osoby prawne, spełniające kryteria integracji europejskiej i transatlantyckiej. Zagraniczne osoby prawne oraz osoby fizyczne (z wyjątkiem osób zamieszkujących stale na Litwie oraz prowadzących działalność rolniczą nie krócej niż w okresie 3 lat) nie mogą nabyć gruntów rolnych oraz gruntów leśnych w trakcie siedmioletniego okresu przejściowego od daty wstąpienia Litwy do UE.

Do ogłaszania przetargów publicznych zostały zobowiązane instytucje sektora publicznego. Funkcję koordynującą i nadzorującą przetargi publiczne pełni Służba Zamówień Publicznych RL (Viešųjų pirkimų tarnyba prie LR Vyriausybės, www.vpt.lt).

Źródło: informatorekonomiczny.msz.gov.pl

Partnerzy Itro na rynku litewskim

Chętnych do podjęcia współpracy z firmą ITRO na rynku docelowym, zapraszamy do kontaktu:

10 + 8 =

wyświetlono 2 681 views

Publikacje i raporty