Zaznacz stronę

Dotacje PL

Na rozwój eksportu
Home | Dotacje PL | Na rozwój eksportu | Internacjonalizacja woj. małopolskiego

Internacjonalizacja woj. małopolskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

 

Dzięki Poddziałaniu 3.3.2 istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na rozwój działań eksportowych poprzez:

 1. udział w targach ukierunkowanych na rynki zagraniczne (organizowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą)
 2. specjalistyczne usługi doradcze

 

Kto może składać wnioski?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

 

Termin naboru wniosków:

31.10.2019 – 07.01.2020 (g. 15.00)

 

Wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej może polegać na realizacji m.in. następujących działań (elementów / podtypów projektu):

 1. doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),
 2. doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,
 3. doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym, np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług),
 4. doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),
 5. udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą,
 6. doradztwo w zakresie opracowania i wdrażania nowego dla Wnioskodawcy modelu biznesowego w związku z inicjowaniem lub rozwijaniem działalności eksportowej. Model biznesowy należy rozumieć, jako przyjętą przez przedsiębiorstwo metodę powiększania i wykorzystywania zasobów w celu przedstawienia klientom oferty produktów i usług, której wartość przewyższa ofertę konkurencji i która jednocześnie zapewnia przedsiębiorstwu dochodowość

 

Wszystkie powyższe działania w projekcie muszą wynikać ze strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.

 

Warunkiem otrzymania wsparcia jest przedstawienie strategii/planu działalności międzynarodowej już na etapie wnioskowania o dofinansowanie. Dokument ten może stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie lub strategia może zostać przedstawiona w treści wniosku o dofinansowanie.

 

Typy projektów objęte wsparciem

 1. opracowanie i wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa – realizowane wyłącznie z pomocy de minimis
 2. wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa – mogą być realizowane w ramach pomocy na usługi doradcze i/lub pomocy na udział w targach i/lub pomocy de minimis

 Preferencje uzyskają m.in. podmioty działające w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, określonych w dokumencie – Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020

 • Wnioskodawcy posiadający w swojej ofercie produkty innowacyjne
 • Przedsiębiorcy rozpoczynający eksport

 

Maksymalny poziom wsparcia

 • maksymalny poziom wsparcia wynosi 50% wydatków kwalifikowanych projektu; preferencje (dodatkowy 1 punkt) uzyskują projekty o zmniejszonym o min. 5 punktów procentowych  procencie współfinansowania.
 • Wnioskodawca na etapie aplikowania będzie miał prawo wyboru z jakiego typu pomocy korzysta, co będzie uzależnione od typu projektu (1 lub 2), który realizuje, i co może mieć znaczenie np. kiedy wykorzystał już znaczną pulę środków w ramach pomocy de minimis w ostatnich latach:
 1. pomoc na doradztwo (pomoc publiczna)
 2. pomoc na udział w targach (pomoc publiczna)
 3. pomoc de minimis
 • maksymalna wartość przyznanego dofinansowania: 200 tys. zł
 • maksymalny czas realizacji projektu: 24 miesiące

  [page-title]