Zaznacz stronę

Łotwa

Informacje ogólne

Stolica

Ryga

Powierzchnia

64 573 km2

Liczba ludności

2,0 mln

Waluta

Euro (EUR)

PKB

34,9 mld USD

PKB per capita

18 032 USD

Dynamika PKB

4.80%

Statystyki wymiany handlowej Łotwy

Import towarów (2023)

Ogółem: 25,1 mld EUR | z Polski: 2,5 mld EUR (10,0%)

Top 10:

18,0 mld EUR

(71,8%)

Pozostałe kraje: 7,1 mld EUR (28,2%)

Eksport towarów (2023)

Ogółem: 20,9 mld EUR | do Polski: 798,5 mln EUR (3,8%)

Top 10:

14,1 mld EUR

(67,6%)

Pozostałe kraje: 6,8 mld EUR (32,4%)

Źródło: International Trade Centre kwiecień 2024 (wg metodologii ITC, import wg kraju pochodzenia); TOP 10 w podziale na kraje i regiony; Najczęściej importowane/eksportowane produkty wg Nomenklatury Scalonej.

Pozycja w rankingach

19/190 Doing Business
19/176 Wolność gospodarcza
36/180 Korupcja
37/132 Innowacyjność

Charakterystyka rynku

Mocne strony

  • Kraj sąsiedni
  • Kraj strefy euro
  • Wysoki współczynnik skolaryzacji

Słabe strony

  • Ograniczona chłonność rynku
  • Skomplikowana sytuacja demograficzno-społeczna
  • Mało zdywersyfikowana gospodarka

Specyfika rynku

Łotwa w ciągu ostatnich kilku lat przekształciła się z państwa przemysłowo-rolniczego w gospodarkę o dominującym udziale sektora usług gł. w handlu i transporcie. Rząd prowadzi politykę mającą na celu stabilizację gospodarki narodowej po okresie głębokiego kryzysu gospodarczego, pobudzanie produkcji krajowej, realizację restrykcyjnej polityki fiskalnej oraz zmniejszanie deficytu bilansu handlowego (polityka proeksportowa).

Sektorami gospodarki łotewskiej o największym udziale w PKB w I kwartale 2014 roku były: usługi – 63,8%, w tym handel hurtowy i detaliczny – 13,7%; transport i logistyka – 10,6%; handel nieruchomościami – 10,2%; działalność naukowo-techniczna – 6,3%. Pozostałe sektory: produkcja – 12,4%, rolnictwo, przemysł wydobywczy i energetyczny (gł. produkcja energii elektrycznej) – 5,2%, rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo – 4,4%, budownictwo – 3,6%.

UE wciąż pozostaje najważniejszym partnerem handlowym Łotwy (na koniec 2014 roku 72,3% udział w eksporcie, 79,6% udział w imporcie). Wśród najważniejszych grup towarowych łotewskiego eksportu do UE należy wymienić przede wszystkim wyroby przemysłu drzewnego, metalurgicznego oraz farmaceutycznego. Łotewski import z UE opiera się głównie na wyrobach przemysłu rolno-spożywczego, kosmetycznego, motoryzacyjnego oraz mechanicznego. Najważniejszymi partnerami handlowymi Łotwy są: Litwa, Estonia, Niemcy, Rosja, Polska oraz Szwecja.

W okresie od stycznia do maja 2014 r. wartość polskiego eksportu na Łotwę wyniosła 590,42 mln EUR (493,77 mln EUR I-V.2013), natomiast wartość importu z Łotwy wyniosła 118,10 mln EUR (110,56 mln EUR I-V.2013). Polska w I kwartale 2014 roku zajmowała 3 miejsce wśród najważniejszych partnerów handlowych w łotewskim imporcie z udziałem na poziomie 10,8% (wzrost o 1,6 pkt. proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2013).

W strukturze polskiego eksportu na Łotwę dominowały: urządzenia mechaniczne i elektryczne (30,59%), produkty przemysłu chemicznego (11,48%), gotowe artykuły spożywcze (8,86%) oraz wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (8,14%).

Po przystąpieniu Łotwy do UE przyjęła ona dorobek prawny UE. Zarówno dla inwestorów, jak i dla handlowców Łotwa stała się częścią Unii Europejskiej również w sferze podatków i ceł jako element Jednolitego Rynku UE. Handel Łotwy z innymi członkami UE leży w gestii instytucji UE, ale i ustawodawstwa Łotwy.

Wyjątki w swobodnym przemieszczaniu towarów w obrębie rynku UE dotyczą głównie dostaw produktów mineralnych i rolno-spożywczych oraz innych towarów podlegających licencjonowaniu.

Obywatele krajów UE mogą pozostawać na Łotwie do 90 dni w ciągu sześciu miesięcy w danym roku. Powyżej 90 dni (licząc od dnia pierwszego wjazdu) należy zarejestrować się w Urzędzie ds. Obywatelstwa i Migracji, aby otrzymać pozwolenie na pobyt. Jeżeli obywatel Polski chce zawrzeć umowę o pracę lub być zatrudnionym na podstawie innej umowy cywilno-prawnej (również jako członek zarządu spółki kapitałowej), albo jako samozatrudniony, itp. nie potrzebuje pozwolenia na pracę.

Na Łotwie nie ma ograniczeń dotyczących zakupu nieruchomości przez obcokrajowców. Wyjątek stanowią nieruchomości znajdujące się bezpośrednio w pasie przygranicznym lub w strefie nadmorskiej.

 

 

 

 

Źródło: informatorekonomiczny.msz.gov.pl

Partnerzy Itro na rynku łotewskim

Chętnych do podjęcia współpracy z firmą ITRO na rynku docelowym, zapraszamy do kontaktu:

15 + 5 =

wyświetlono 1 205 views

Publikacje i raporty