Zaznacz stronę

Dotacje PL

Na rozwój eksportu
Home | Dotacje PL | Na rozwój eksportu | Internacjonalizacja woj. mazowieckiego

Internacjonalizacja woj. mazowieckiego

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

(2014 – 2020)

Działanie 3.3. Innowacje w MŚP

Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP

 

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP”.

Instytucją Organizującą Konkurs jest:
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu: maj 2020 r.   

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu, mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa prowadzący działalność na terenie województwa małopolskiego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewidziano dwa typy projektów:

1) typ projektu A: opracowanie oraz wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.

W ramach tego typu projektu, Wnioskodawca może realizować działania polegające na opracowaniu strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa i wdrażaniu wynikających z niej działań, mających na celu umiędzynarodowienie działalności.

W ramach typu A, mogą być realizowane wyłącznie projekty w ramach pomocy de minimis, a  Wnioskodawca ma możliwość poniesienia kosztów przygotowawczych tj. kosztów doradztwa w zakresie opracowania strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa. Komponent związany z przygotowaniem strategii/ planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa nie może stanowić więcej niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu, przy czym jednocześnie kwota wydatków kwalifikowalnych dla tego komponentu nie może przekroczyć 10 tys. PLN.  Koszt doradztwa w zakresie opracowania strategii/planu działalności międzynarodowej jest kwalifikowany wyłącznie w projektach typu A.

2) typ projektu B: wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa

W ramach tego typu projektu, Wnioskodawca posiadający plan/strategię działalności międzynarodowej, może wdrażać wynikające z niej działania, mające na celu umiędzynarodowienie swojej działalności.

W ramach typu B, projekty mogą być realizowane w ramach pomocy na usługi doradcze i/lub pomocy na udział w targach i/lub pomocy de minimis.

Projekt realizowany zarówno w typie A jak i B, powinien dotyczyć umiędzynarodowienia oferty produktów wytwarzanych przez Wnioskodawcę lub usług świadczonych przez Wnioskodawcę.

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 5 164 340,72 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

  • 50% dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

  • 50% dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania w ramach jednego projektu wynosi 200 000,00 PLN.

 

Więcej informacji : RPO Małopolska

    [page-title]