Zaznacz stronę

Dotacje PL

Na rozwój eksportu
Home | Dotacje PL | Na rozwój eksportu | Program Go To Brand

Go To Brand

Pomoc de minimis to wsparcie ze środków publicznych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Przedsiębiorca może otrzymać pomoc de minimis na szkolenia i inwestycje lub w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS etc. Dofinansowania są okazją do rozpoczęcia przygody z eksportem nawet dla firm, które nie byłyby w stanie podjąć się tego bez niego. 

 1. Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
 2. Kto może otrzymać dofinansowanie?
 3. Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu
 4. Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie
 5. Jaka jest kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów?
 6. Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania
 7. Go to Brand.PL

 

Celem konkursu Go to brand jest sfinansowanie promocji marek produktowych na rynkach zagranicznych.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 • na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne
 • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której dowiesz się jak wypromować swoją firmę za granicą

 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski, pochodzą z branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym, czyli:

 • biotechnologia i farmaceutyka,
 • budowa i wykańczanie budowli,
 • części samochodowe i lotnicze,
 • maszyny i urządzenia,
 • moda polska,
 • IT/ICT,
 • jachty i łodzie rekreacyjne,
 • polskie specjalności żywnościowe,
 • sprzęt medyczny,
 • branża kosmetyczna,
 • meblarska,
 • usługi prozdrowotne.

 

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

 

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy .

 

Jaka jest kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów?

Kwota przeznaczona na dofinansowanie plasuje się następująco:

1) dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 10 000 000 zł
2) dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 90 000 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.
 

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

1) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
2) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
3) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:
– do 60% – dla średniego przedsiębiorcy;
– do 75% – dla małego przedsiębiorcy;
– do 80% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;
– do 85% – dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

 

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania

 • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie;
 • koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;
 • koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych;
 • koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
 • koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie;
 • koszty reklamy w mediach targowych;
 • koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
 • koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej;
 • koszty informacyjno-promocyjne projektu;
 • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia w formie, o której mowa w art. 131 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP.

Szczegółowe informacje na temat kosztów oraz działań promocyjnych podlegających dofinansowaniu znajdują się w Regulaminie konkursu, w szczególności w § 5.

 

Go to Brand.PL

Kontynuacja wspierania MŚP w zakresie internacjonalizacji względem działania 6.1 PO IG i poddziałania 6.5.2 PO IG.

Wsparcie skierowane do przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Brak konieczności posiadania Planu Rozwoju Eksportu.

Wsparcie skierowane zarówno dla początkujących eksporterów, jak i przedsiębiorstw z wieloletnią tradycją w tym obszarze.

Określony katalog imprez wystawowych (branżowych i ogólnych).

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/go-to-brand

 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków  udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie

 

Źródło: PARP

  [page-title]