Get in touch tel.: +48 512 022 907
ITRO
Dotacje eksportowe

Od lutego 2018 przedsiębiorcy będą mogli starać się o dotacje..

Od lutego 2018 przedsiębiorcy będą mogli starać się o dotacje z działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Pozyskane środki (do 550 tys. zł dotacji) będą mogli wykorzystać na diagnozę swoich możliwości eksportowych oraz przygotowanie do rozpoczęcia działalności poza granicami kraju. Łącznie do zdobycia będzie 100 mln zł.

www.polskawschodnia.gov.pl


Informujemy Państwa o aktualnych zmianach, dotyczących działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP:

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 550 tys. zł, przy czym dofinansowanie kosztów zewnętrznych usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego przedstawionego we wniosku nie może przekroczyć 30 tys. zł.

Celem projektu, który może zostać objęty wsparciem, jest przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności przedsiębiorstwa. W jego ramach możliwe także będzie uzyskanie dofinansowania kosztów zakupu licencji oprogramowania niezbędnego do wewnętrznego przygotowania przedsiębiorstwa do ekspansji, a także udziału w misjach i targach gospodarczych.

Znajdź pieniądze na rozwój swojej firmy

O dofinansowanie na rozwój eksportu (do 550 tys. zł) będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego,

warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego. Drugi nabór jest zaplanowany na lipiec 2018.

 

W styczniu 2018 zostanie ogłoszony nabór wniosków. Od lutego do końca marca potrwa nabór wniosków na I rundę Internacjonalizacji MŚP dla firm z pięciu województw Polski Wschodniej.
Jeżeli są Państwo zainteresowani aktualnymi zmianami na temat dotacji 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP, prosimy wypełnić krótki formularz:


Polska Wschodnia_2Jeżeli Państwa firma jest zainteresowana pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie lub rozwój działalności eksportowej to zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami w programie Internacjonalizacja MŚP Polski Wschodniej (POPW 1.2)

Główne zmiany dotyczą:

1. Ubiegać się o dofinansowanie mogą firmy z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw z Polski Wschodniej (Warmińsko-Mazurskie, Lubelskie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Podkarpackie):
2. Wniosek jest jednoetapowy (był dwuetapowy)
3. Dofinansowanie nie może przekraczać dwukrotności EBITDA z ostatnich dwóch lat (ograniczeniem było tylko posiadanie minimalnych przychodów na poziomie 200 000 PLN w skali jednego roku)

4. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 550 000 PLN

INFORMATOR dotacji unijnych ITRo.pl (7)(było 50 000 w pierwszym etapie i 500 000 w drugim etapie)
5. Model Biznesowy Internacjonalizacji jest integralną częścią wniosku (wcześniej pierwszy etap to była dotacja na napisanie MBI)
6. Model Biznesowy Internacjonalizacji podlega ocenie komisji przy ocenie wniosku (wcześniej podlegał ocenie w II etapie składania wniosku)

źródła: polskawschodnia.gov.pl, parp.gov.pl

REGULAMIN KONKURSU


O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się wyłącznie: mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru oraz spełniają Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Działanie 1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP Link.

Konkurs jest przeznaczony dla przedsiębiorców chcących rozpocząć lub rozwinąć sprzedaż swoich produktów na nowych rynkach zagranicznych.

Łączna pula środków dofinansowania wynosi: 200 000 000,00 zł

Poziom dofinansowania: do 80 % kosztów kwalifikowanych

Maksymalna kwota dofinansowania udzielana jednemu Wnioskodawcy na realizację projektu wynosi: 550 000,00 zł

Forma pomocy: pomoc finansowa, w ramach działania 1.2 POPW, jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Instytucja ogłaszająca konkurs: PARP

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wydatki obejmujące:

1) Koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, obejmujących w szczególności:

 • analizę możliwości eksportowych firmy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa oraz ocenę konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych;
 • wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie wraz z projekcją możliwości sprzedaży na tych rynkach zagranicznych, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych;
 • analizę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian tego modelu pod kątem internacjonalizacji;
 • wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji gospodarczych);
 • rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.);
 • opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny, wraz ze szczegółowym planem niezbędnych do przeprowadzenia działań, pogrupowanych w zadania, z przypisanymi tym zadaniom mierzalnymi celami operacyjnymi, wynikającymi z przyjętej strategii internacjonalizacji;
 • rekomendacje w zakresie zakupu oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności (tam gdzie dotyczy).

Koszty opracowania nowego modelu biznesowego uważa się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

2) Koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności w zakresie:

 • wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych;
 • pozyskiwania zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.);
 • przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym);
 • przygotowania do budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na rynek zagraniczny;
 • uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym;
 • przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron internetowych oraz aplikacji mobilnych przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów, których dotyczy projekt, na rynkach zagranicznych;
 • wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych;
 • tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek;
 • uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą odnoszących się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych.

3) Koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, obejmujące:

 • wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej;
 • zakup usług w zakresie organizacji i obsługi stoiska;
 • zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji;
 • podróże służbowe trzech osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach, w okresie nie dłuższym niż dwa dni (a w przypadku misji – jeden dzień) przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowej, wystawy lub misji, w zakresie i według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;
 • opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w targach, wystawie lub misji;
 • wpis do katalogu targowego;
 • opłata rejestracyjna oraz reklama w mediach targowych;
 • zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach, wystawach lub misjach;
 • koszty organizacji pokazów, prezentacji lub degustacji produktów podczas zagranicznych targów, wystaw lub misji gospodarczych, w tym zakupu usług w tym zakresie, wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz  sprzętu, zakupu  usług  tłumaczenia; zakupu usług kateringowych.

4) Koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane, w tym w szczególności:

 • projektowanie systemów oraz narzędzi teleinformatycznych;
 • zakup niezbędnego oprogramowania;
 • doradztwo w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia zakupionego oprogramowania systemów oraz narzędzi teleinformatycznych.
Regulamin konkursu 1.2 POPW


Jak robimy to w ITRO Sp. z o.o.

Wiele firm pozyskujących dotacje opiera swoje usługi o success fee, czyli o wynagrodzenie od sukcesu. Jednak aby osiągnąć ten sukces często zapominają o dobrze klienta, ponieważ to na beneficjencie ciąży odpowiedzialność realizacji danej dotacji, nie na firmie która ją wdraża czy pozyskuje.

Dlatego firmy doradcze podkręcają wyniki aby zapewnić sobie maksymalną ilość punktów przy ocenie wniosku, co skutkuje w końcowym efekcie trudnością w osiągnięciu wyśrubowanych wskaźników. Nie osiągnięcie wskaźników, lub nie zrealizowanie strategii może zakończyć się koniecznością zwrotu dotacji wraz z ustawowymi odsetkami, często też wpisaniem na listę firm wykluczonych z możliwości pozyskać innych dotacji.

Dlatego ITRO:

 • Przeprowadzi audyt wewnętrzny – aby poznać mocne i słabe strony klienta.
 • Przeprowadzi audyt eksportowy – aby zidentyfikować potrzeby i możliwości klienta w obszarze rozwoju eksportu.
 • Przeprowadzi audyt finansowy sprzedaży eksportowych– aby prawidłowo przygotować prognozy finansowe, które są elementem oceny realizacji projektu.
 • Dokona wybór rynków docelowych – w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie oraz dotychczasowe działania klienta i jego konkurencji wybierze optymalne kierunki ekspansji.
 • Opracuje strategię rozwoju eksportu i modelu biznesowego – w oparciu o przeprowadzone audyty opracuje strategię i wskaże optymalne rozwiązania biznesowe.
 • Opracuje prognozy finansowe – w oparciu o zgromadzone dane oraz planowane nakłady opracuje realne prognozy finansowe realizowanego projektu.
 • Wdrożymy strategię rozwoju eksportu i nowego modelu biznesowego.
 • Kontrolujemy proces wdrożeniowy.
 • W przypadku realizacji całości projektu naszego klienta bierzemy odpowiedzialność za prawidłowy przebieg wdrożenia opracowanej przez nas strategii.

2   1   3

 

Jeśli są Państwo zainteresowani pomocą w opracowaniu strategii rozwoju eksportu oraz wniosku o dofinansowanie, prosimy o kontakt z biurem ITRO: 512 022 907 lub info@itro.in.

XMLID_144_text30360

line_

 
 
Jeżeli są Państwo zainteresowani aktualnymi zmianami na temat dotacji 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP, prosimy wypełnić krótki formularz:
Internacjonalizacja_MSP

wyświetlono 5.9K


Newsletter Signup

ITRO SP. Z O.O. | ITRO CO., LTD.

Export Solutions since 1995

Aleje Jerozolimskie 81 / Central Tower 26.01, 02-001 Warszawa

+48 22 188 17 17

info@itro.pl

KRS: 000-038-71-48 NIP: 7831672763 REG: 301751271

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco z aktualnościami